Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/214/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217,art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 63 516,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 37 516,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 55 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 29 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 12 820 575,00 zł z czego : Dochody majątkowe w wysokości 2 703 300,00 zł Dochody bieżące w wysokości 10 117 275,00 zł Plan wydatków 14 154 145,00 zł z czego: Wydatki majątkowe w wysokości 4 699 633,00 zł Wydatki bieżące w wysokości 9 454 512,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 333 570,00 zł. będzie pokryty kredytem.

§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/214/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/214/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Uzasadnienie

Zmniejszono dochody i zwiększono dochody o kwotę 31 600,00 zł ( zmiana klasyfikacji ) z tytułu sprzedaży składników majątkowych , zmniejszono dotację z budżetu państwa na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg lokalnych" o kwotę 5 916,00 zł zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości oraz wpływów z tytułu usług ( czynsze mieszkaniowe i opłaty za wywóz nieczystości płynnych) .

Zmniejszono wydatki związane z obsługą długu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 20 000,00 zł , z tytułu dotacji do sportu o kwotę 5 000,00 zł . Zwiększono wydatki na zakupy materiałów i usług oraz zakup energii z przeznaczeniem za sfinansowanie wydatków na obsługę wodociągu i kanalizacji, zwiększono wydatki w dziale Pomoc społeczna związane z opłaceniem usług w DPS dla podopiecznych z terenu gminy Czeremcha oraz realizacji programu "Posiłek dla potrzebujących' związanych z zakupem posiłków i wypłatą zasiłków na zakup pożywienia oraz zwiększeniem wynagrodzenia i składek ZUS . Dokonano zmian w planie wydatków związanych z remontem mieszkania przy ul 1- go Maja oraz zwiększono wydatki na zakup usług i różne wydatki na rzecz osób fizycznych w dziale Administracja publiczna . Zwiększono wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół związane z zawarciem nowej umowy ubezpieczenia pojazdu, wydatki na zakup usług związanych z gospodarką odpadami o kwotę 8 000,00 zł( plantowanie wysypiska) oraz wydatki na oświetlenie dróg 4 000,00 zł i wydatki na zakup nagród Honorowym Dawcom Krwi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe