Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/358/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie w 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 211, art.212, art. 217, art. 221, art. 235, art. 236 i art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2013 rok jest następujący:

1) Plan dochodów budżetu ogółem: 41.906.183 zł, w tym: bieżące 39.572.542 zł, majątkowe 2.333.641 zł,

2) Plan wydatków budżetu ogółem: 49.767.634 zł, w tym: bieżące 36.469.071 zł, majątkowe 13.298.563 zł

3) Planowany deficyt budżetu: 7.861.451 zł

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- z kredytu i pożyczki 4.737.155 zł

- wolne środki 3.124.296 zł

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku "Zadania inwestycyjne w 2013 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/358/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/358/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/358/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/358/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


[1]) Zm. poz. 645 i 1318.

[2]) Zm. poz. 938.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe