Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/366/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 39.840.434 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.392.438 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.447.996 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 42.165.630 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.368.790 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.796.840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości 70.000 zł,

2) celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł

b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 2.325.196 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.325.196 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.929.810 zł, rozchody w wysokości 2.604.614 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł i wydatki w kwocie 200.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 489.585zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.325.196 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.580.614 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.325.196 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.580.614 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/366/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/366/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/366/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/366/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/366/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/366/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/366/2013
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


[1]) Zm. poz. 645 i 1318.

[2]) Zm. poz. 938.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe