Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/239/13 Rady Gminy Narewka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594, poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.824.145 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 544.228 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 25.366.307 zł w tym:

- dochody bieżące : 14.049.479 zł

- dochody majątkowe: 11.316.828 zł

2) wydatki ogółem : 26.646.224 zł w tym:

- bieżące : 12.263.914 zł

- majątkowe: 14.382.310 zł

§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.279.917 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.180.000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 99.917 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.180.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 80.000 zł .

§ 9. Zmienia się upoważnienie Wójta w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.180.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 80.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/239/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania:Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

720

Informatyka

92 684

-92 684

0

72095

Pozostała działalność

92 684

-92 684

0

2337

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 875

-2 875

0

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

89 809

-89 809

0

razem porozumienia z jst

92 684

-92 684

0

Rodzaj zadania:Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianach

758

Różne rozliczenia

3 510 643

-157 754

3 352 889

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 737 863

-157 754

2 580 109

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 737 863

-157 754

2 580 109

801

Oświata i wychowanie

453 843

8 081

461 924

80195

Pozostała działalność

422 249

8 081

430 330

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

8 081

8 081

16 162

razem własne

24 235 556

-149 673

24 085 883

razem zlecone

1 280 424

0

1 280 424

ogółem:

25 608 664

-242 357

25 366 307

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 476 472

-92 684

7 383 788

Rodzaj zadania : porozumienia jst

Zmniejsza się plan dochodów , ponieważ realizacja zadania " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" przesuwa się na 2014r.

Rodzaj zadania : własne

Zmniejsza się plan subwencji oświatowej o 157 754 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013r

Zwiększa się plan dochodów o 8 081 zł są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/239/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

109 040

-109 040

0

72095

Pozostała działalność

109 040

-109 040

0

4707

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 875

-2 875

0

4709

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

508

-508

0

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

89 809

-89 809

0

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 848

-15 848

0

Razem: porozumienia jst

109 040

-109 040

0

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 914 051

15 000

1 929 051

01009

Spółki wodne

20 000

15 000

35 000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 000

15 000

35 000

600

Transport i łączność

1 303 694

100 000

1 403 694

60016

Drogi publiczne gminne

1 181 794

100 000

1 281 794

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 074 748

100 000

1 174 748

630

Turystyka

1 580 296

5 000

1 585 296

63095

Pozostała działalność

1 580 296

5 000

1 585 296

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 610

5 000

18 610

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 510 773

-215 198

5 295 575

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 507 458

-215 198

4 292 260

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 292 602

-215 198

1 077 404

801

Oświata i wychowanie

3 767 873

99 081

3 866 954

80101

Szkoły podstawowe

2 101 891

65 000

2 166 891

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 325 000

59 000

1 384 000

4260

Zakup energii

137 312

6 000

143 312

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

141 762

4 500

146 262

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

93 500

4 500

98 000

80110

Gimnazja

645 509

21 500

667 009

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

401 500

19 500

421 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

80 160

2 000

82 160

80195

Pozostała działalność

442 249

8 081

450 330

4300

Zakup usług pozostałych

24 081

8 081

32 162

851

Ochrona zdrowia

75 623

800

76 423

85195

Pozostała działalność

0

800

800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

800

800

852

Pomoc społeczna

980 925

2 000

982 925

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

18 356

2 000

20 356

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 562

2 000

10 562

Razem własne:

25 359 117

6 683

25 365 800

Razem zlecone:

1 280 424

0

1 280 424

Ogółem

26 748 581

-102 357

26 646 224

Rodzaj zadania : porozumienia jst

Zmniejsza się plan wydatków , ponieważ zadanie " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" będzie realizowane w 2014r.

Rodzaj zadania : własne

W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Transport i łączność- dział 600

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Gminy Narew przy budowie mostu na rzece Narew.

Turystyka- dział 630

Zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału na Stanicy kajakowej w Narewce

Gospodarka mieszkaniowa- dział 700

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 215.198 zł przeznaczonych "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka.

Oświata i wychowanie - dział 801

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 99 081 zł w tym:

- 65.000 zł z przeznaczeniem na płace i zakup energii w szkole podstawowej,

- 4.500 zł z przeznaczeniem na płace w oddziałach przedszkolnych

- 21.500 zł z przeznaczeniem na płace w gimnazjum.

- 8 081 zł do z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pomoc społeczna - dział 851

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych honorowym krwiodawcom z Gminy Narewka.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 852

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na płace dla pracownika obsługującego wypłatę zasiłków rodzinnych.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/239/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

okres realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program

rok budżetowy 2013

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

010

01010

6050

2012- 2014

Budowa sieci wodociągowej do wsi Guszczewina i Gruszki

400 000

100 887

50 887

50 000

0

UG Narewka

2

010

01041

6057 , 6059

2012- 2014

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW

1 519 480

1 290 800

281 748

150 000

859 052

UG Narewka

3

600

60016

6050

2013

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1646B - Gruszki i ulicy w Guszczewinie" w ramach "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

931 628

902 628

18 421

884 207

UG Narewka

4

600

60016

6050

2013

Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki projekt

5 120

5 120

5 120

0

0

UG Narewka

5

600

60016

6050

2011- 2014

Przebudowa drogi gminnej - Skupowo

250 000

20 000

20 000

UG Narewka

6

600

60016

6050

2013

Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce

110 000

110 000

18 000

92 000

UG Narewka

7

600

60016

6050

2013 - 2014

Projekt przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej Planta Leśna do terenów PKP

150 000

12 000

12 000

UG Narewka

8

600

60016

6050

2013 - 2015

Projekt przebudowy drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie

600 000

25 000

25 000

UG Narewka

9

600

60016

6050

2013

Budowa mostu na rzece Narew - pomoc rzeczowa dla Gminy Narew

100 000

100 000

100 000

UG Narewka

10

630

63095

6057 , 6059

2012 - 2014

Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP

2 214 592

1 363 770

252 848

450 000

85 598

575 324

UG Narewka

11

630

63095

6050

2009- 2013

Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka -roboty dodatkowe - budowa slipu

52 000

52 000

52 000

UG Narewka

12

700

70005

6057 , 6059

2011- 2014

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka

4 636 525

4 173 160

1 077 404

0

3 095 756

UG Narewka

13

700

70095

6057 , 6059

2011-2013

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

997 849

474 315

329

253 000

220 986

UG Narewka

14

900

90001

6050

2012, 2013

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka

2 370 507

2 369 105

345 264

2 023 841

UG Narewka

15

900

90015

6050

2013

Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Łuka, Siemianówka, Tarnopol

30 000

30 000

30 000

UG Narewka

16

900

90095

6057 , 6059

2013

Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka

2 876 415

2 876 415

162 909

586 196

2 127 310

UG Narewka

17

921

92109

6050

2013

Przebudowa świetlicy Zabłotczyzna

45 000

45 000

45 000

0

UG Narewka

18

921

92195

6057 , 6059

2012, 2013

Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru

737 876

239 860

156 583

0

83 277

UG Narewka

Ogółem

18 026 992

14 190 060

2 653 513

995 000

3 579 842

6 961 705

X


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/239/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp

Treść

Klasyfikacja
§

Plan

Zmiana

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

Przychody ogółem:

1 744 145

80 000

1 824 145

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

100 000

80 000

180 000

2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

644 145

0

644 145

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

1 000 000

1 000 000

Rozchody ogółem:

604 228

-60.000

544 228

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

327 228

-60.000

267 228

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

277 000

277 000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/239/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

-

560 000

2

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce

-

133 000

3

Powiat Hajnowski

100 000

razem :

100 000

693 000

0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

35 000

2

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

147 000

3

"Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi" - Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , 18-106 Turośń Kościelna ul. Lipowa 4.

34 113

4

Przebudowa świetlicy Michnówka - Stowarzyszenie "Storczyk" Michnówka 22 C 17-220 Narewka.

38 998

razem :

255 111

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe