Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 362/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.529.579,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.037.309,43 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.492.270,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.937.579,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.814.544,43 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.123.035,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 362/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 grudnia 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 709 176,00

0,00

2 709 176,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 584 000,00

0,00

2 584 000,00

3110

Świadczenia społeczne

2 483 980,00

- 81,00

2 483 899,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 569,00

- 307,00

48 262,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32 270,00

59,00

32 329,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 320,00

- 50,00

1 270,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 600,00

300,00

1 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 637,00

- 100,00

4 537,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 267,00

181,00

6 448,00

4410

Podróże służbowe krajowe

40,00

- 2,00

38,00

Razem:

3 655 193,43

0,00

3 655 193,43

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 199 271,00

0,00

1 199 271,00

40002

Dostarczanie wody

1 199 271,00

0,00

1 199 271,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 400,00

- 30,00

3 370,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 000,00

- 790,00

32 210,00

4270

Zakup usług remontowych

62 700,00

2 580,00

65 280,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 400,00

790,00

51 190,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

700,00

- 290,00

410,00

4410

Podróże służbowe krajowe

6 000,00

- 300,00

5 700,00

4430

Różne opłaty i składki

15 400,00

- 670,00

14 730,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

22 200,00

- 30,00

22 170,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

8 100,00

- 1 260,00

6 840,00

600

Transport i łączność

197 600,00

0,00

197 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

197 600,00

0,00

197 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

113 000,00

1 000,00

114 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

63 000,00

- 1 000,00

62 000,00

750

Administracja publiczna

2 456 162,00

0,00

2 456 162,00

75011

Urzędy wojewódzkie

85 766,00

0,00

85 766,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 320,00

1 079,00

31 399,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 408,00

- 1 079,00

4 329,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 915 466,00

0,00

1 915 466,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

28 628,00

- 2 000,00

26 628,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 000,00

1 000,00

100 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

12 000,00

1 000,00

13 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

272 522,00

0,00

272 522,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

169 425,00

918,00

170 343,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 050,00

918,00

48 968,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 895,00

167,00

9 062,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 275,00

- 167,00

1 108,00

75414

Obrona cywilna

3 420,00

- 918,00

2 502,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

- 918,00

82,00

801

Oświata i wychowanie

5 819 227,00

0,00

5 819 227,00

80101

Szkoły podstawowe

3 106 342,00

0,00

3 106 342,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 907 320,00

2 100,00

1 909 420,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

362 500,00

- 2 600,00

359 900,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 520,00

500,00

2 020,00

851

Ochrona zdrowia

36 655,00

0,00

36 655,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

25 655,00

0,00

25 655,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 559,00

- 300,00

6 259,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3 240,00

300,00

3 540,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 159 374,00

0,00

3 159 374,00

90002

Gospodarka odpadami

378 268,00

0,00

378 268,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 258,00

51,00

17 309,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 513,00

- 51,00

2 462,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

529 560,00

0,00

529 560,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

372 560,00

0,00

372 560,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 000,00

1 481,00

69 481,00

4260

Zakup energii

31 220,00

- 1 481,00

29 739,00

Razem:

16 275 810,00

0,00

16 275 810,00

WYDATKI OGÓŁEM

19 937 579,43

tym:

wydatki bieżące

17 814 544,43

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 496 867,43

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 650 636,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 846 230,83

2) Dotacje na zadania bieżące

232 631,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 951 985,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

611 061,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

6) Obsługa długu

522 000,00

wydatki majątkowe

2 123 035,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 123 035,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 942 984,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 362/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Po przeprowadzonej weryfikacji stopnia zaangażowania planu wydatków budżetu, uwzględniając zgłoszone potrzeby jednostek dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 13.506,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe