Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/242/2014 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie-Prawo energetyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645, poz. 1318) i art. 5d i 5f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 i z 2013 r. poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnopolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 i z 2013 r. poz. 984), zamieszkałych na terenie gminy Krasnopol.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe