Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/250/14 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka „Pomoc gminy miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

Przewodnicząca Rady


Alla Gryc


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/250/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka "Pomoc gminy miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 1. 1. Program "Pomoc gminy miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

2. Program jest utworzony w związku z przystąpieniem przez gminę miejską Hajnówka do realizacji ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 2. 1. Celem programu jest:

1) ograniczenie zjawiska niedożywienia wśród dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji,

2) poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

3) poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

4) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

§ 3. 1. W ramach Programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

2. Wsparcia udziela się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, to odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce - jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

3. Przyznanie pomocy o której mowa w ust. 2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 4. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc, o której mowa w § 3 ust 2 nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy miejskiej Hajnówka w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 5. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń dokonanych na podstawie § 3 ust. 2 przekracza procent o którym mowa w § 4, o przyznaniu pomocy decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 6. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Hajnówka.

2. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

3. Realizacja Programu następuje we współpracy z innymi gminnymi i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami niepublicznymi, do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu miasta Hajnówka.

§ 7. Program finansowany jest z dotacji z budżetu państwa udzielanej na podstawie art. 115 ustawy o pomocy społecznej oraz ze środków własnych gminy.

§ 8. Z realizacji programu sporządza się kwartalną informację, będącą elementem składowym monitoringu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 , którą przekazuje się wojewodzie w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe