Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/177/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. i poz.938) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33 409 800 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 25 953 846 zł,

2) majątkowe w wysokości 7 455 954 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 32 384 800 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22 795 574 zł,

2) majątkowe w wysokości 9 589 226 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł,

2) celową w wysokości 51 600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 979 748 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 025 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 025 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 676 635 zł.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł i wydatki w kwocie 300 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 860 000 zł i wydatki w kwocie 860 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem
nr 6.

§ 10. 1) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 574 485 zł i koszty 4 574 485 zł.

2) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 71 000 zł; wydatki 71 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 7 uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w Załączniku nr 3,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII-177-13
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII-177-13

Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII-177-13
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII-177-13

Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII-177-13
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII-177-13

Załącznik nr 4 do uchwały XXXVII-177-13
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały XXXVII-177-13

Załącznik nr 5 do uchwały XXXVII-177-13
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały XXXVII-177-13

Załącznik nr 6 do uchwały XXXVII-177-13
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały XXXVII-177-13

Załącznik nr 7 do uchwały XXXVII-177-13
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały XXXVII-177-13


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA

WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2014 ROK

Przewiduje się, że w 2013 roku :

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 33 396 317zł w tym:

- dochody bieżące na kwotę 26 329 891zł

- dochody majątkowe na kwotę 7 066 426

2. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 214 267 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 32 485 584 w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 22 091 234zł

- wydatki majątkowe na kwotę 10 394 350zł.

4. Plan rozchodów zostanie wykonany na kwotę 1 125 000zł jako spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Budżet miasta na 2014 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 33 409 800 zł.

Dochody budżetu miasta na 2014 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2013 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

- dochody bieżące na kwotę 25 953 846

- dochody majątkowe na kwotę 7 455 954

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 296 429 zł

Kwotę tę stanowią:

1. opłaty za zajęcia pasa drogowego 20 000 zł

2. pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego na Przebudowę ulicy Dolnej 276 429zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 870 000zł

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 250 000zł,

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 000zł,

3. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000zł,

4. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami kwota 5 500 000zł.

Planuje się w 2014 roku sprzedaż:

- nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe obok ulicy Przemysłowej

- nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowo-przemysłowe obok ulicy Przemysłowej

- sprzedaż mieszkań komunalnych

5. odsetki od nieterminowych opłat 10 000 zł.

III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000 zł

Kwotę tę stanowi dotacja celowa na zdanie rządowe realizowane przez gminę dotyczące utrzymania cmentarza i grobów poległych żołnierzy

IV. INFORMATYKA 187 635zł

Kwotę tę stanowią dochody na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności"

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 138 600zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 136 500zł,

2. różne dochody 2 000zł,

3. wpływy 5%z opłat za udostępnienie danych osobowych 100zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 649zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 30 000zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

VIII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 15 928 767zł.

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 100zł

2. wpływy z podatków od osób prawnych 4 239 000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 4 030 000zł

- podatek rolny 3 500zł

- podatek leśny 300zł

- podatek od środków transportowych 201 000zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000zł

- wpływy z różnych opłat 200zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 2 000zł

3. wpływy podatków od osób fizycznych 2 279 000zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1 263 000zł

- podatek rolny 66 000zł

- podatek leśny 7 000zł

- podatek od środków transportowych 360 000zł

- podatek od spadków i darowizn 120 000zł

- opłata od posiadania psów 11 000zł

- wpływy z opłaty targowej 90 000zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 350 000zł

- wpływy z różnych opłat 2 000zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000zł

4. wpływy z opłaty skarbowej 400 000zł

5. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000zł

6. wpływy z opłat adiacenckich i renty planistycznej 60 000zł

7. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 860 000 zł

8. udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 788 667zł

Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 784 064 oraz 37,53 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 7 004 603zł (W 2013 roku udział w w/w podatku stanowił 37,42% tj. 6 863 233zł).

IX. ROŻNE ROZLICZENIA 6 869 620zł

Kwotę tę stanowią :

1. otrzymana subwencja oświatowa 6 854 620zł

2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15 000zł

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 232 700zł

Kwotę tę stanowią dochody :

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 113 700zł

2. Gimnazjum 93 000zł

3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 226 000zł

4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 311 000zł

5. Kwotę 1 489 000zł stanowi dochód na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych EFRR "Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie"

XI. POMOC SPOŁECZNA 1 549 400zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 531 000zł

2. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 000zł

3. wpływy 5%z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 200zł

4. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 8 000 zł

5. różne opłaty 200zł

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 301 000zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska tj. dofinansowanie "Budowy kanału sanitarnego, deszczowego w ulicy Długiej w Wysokiem Mazowieckiem" kwota 300 000zł

2. różne wpływy kwota 1 000zł

Łącznie dochody budżetowe na 2014 rok stanowią kwotę 33 409 800zł.


WYDATKI

Budżet miasta na 2014 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę

32 384 800 w tym:

- wydatki bieżące kwota 22 795 574zł

- wydatki majątkowe na kwotę 9 589 226zł.

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 100 000 oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 600zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 410zł

Jest to 2% wpłata od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 732 364zł

W zakresie dróg publicznych powiatowych udziela się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065BWysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna)-Brzóski -Brzezińskie -Brzóski Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ulica Szpitalna -gr. Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50 " w kwocie 1 058 364zł

W zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się do realizacji:

1. bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście oraz ubezpieczenie dróg miejskich 284 000zł zł

2. obsługę projektu zrealizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 kwota 20 000zł

W ramach inwestycji drogowych planuje się kwotę 1 370 000zł w tym:

1) Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych kwota 200 000zł

2) Przebudowa ulicy Długiej- roboty drogowe kwota 500 000zł

3) Asfalt na ulicy Długiej i Wiosennej kwota 100 000zł

4) Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości 10 000zł

5) Przebudowa ulicy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Dolnej, remont ulicy Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ulicy Jagiellońskiej i ulicy Żwirki i Wigury" 560 000zł w tym:

Budżet państwa kwota 276 429 zł

Budżet miasta kwota 283 571 zł

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 774 600zł

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z wycenami, szacunki, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata, znaki opłaty sądowej, opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej oraz podatek VAT.

Wzakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji:

1) Zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 120 000 zł

2) Wykonanie dokumentacji technicznej na zmianę sposobu użytkowania części budynku przy Armii Krajowej 4 kwota 20 000 zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 63 000zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta 38 000zł

2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrysy geodezyjne i podziały przeznacza się kwotę 15 000 zł

3. utrzymanie grobów wojennych 10 000 , w tym środki budżetu państwa na ochronę cmentarzy 4 000zł

V. INFORMATYKA 223 148 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności"

Wartość projektu 220 748

w tym: środki z budżetu UE 187 635zł

środki z budżetu krajowego 33 113zł

oraz na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców "hot spot" w parkach miejskich kwota 2 400zł

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 406 400zł

Kwotę tę przeznacza się następująco:

1) na realizację zadań zleconych ze środków własnych 259 800zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki oprawa ksiąg i konserwacja sieci komputerowej.

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 136 500zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu.

2) koszty Rady Miasta 175 500 na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji Rady, szkolenia, kwiaty, ogłoszenia i wydatki okolicznościowe.

3) utrzymanie Urzędu Miasta 1 698 500zł w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatki rzeczowe,

materiały biurowe, druki ,energia , środki czystości, obsługa i ubezpieczenia

sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze i prawnicze

4) na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta 43 000zł

5) na wydatki związane z poborem podatków, koszty komornicze i egzekucyjne oraz prowizja od opłaty targowej 93 100zł

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA 1 649zł

Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w mieście.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 345 600zł

1) Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodu i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie ,naprawy konserwację, diety dla uczestników akcji ratowniczej, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry oraz prace przygotowawcze związane z termomodernizacją obiektu.

2) obrona cywilna: na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC kwota 2 000zł,

3 )utrzymanie Straży Miejskiej 263 600zł

IX . OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 102 000zł

Obejmuje odsetki i prowizje od:

1. kredytu zaciągniętego na "Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej

2. kredytu na budowę:

- Kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa

- Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2

- Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej

3.kredytu na modernizację ulicy Ludowej (rondo)

4.kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

X. RÓŻNE ROZLICZENIA 151 600zł

1. planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 100 000zł

2. planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 600zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 074 300zł

- Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 kwota 4 857 800zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe

2. zajęcia pozalekcyjne

3. godziny z tytułu zastępstw

4. godziny ponadwymiarowe

5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

6. utrzymanie oddziałów przedszkolnych

7. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 192 000zł

8. Stołówkę szkolną

- Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich kwota 3 472 500zł

w tym: dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 274 500zł

dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 2 198 000zł

- Na utrzymanie Gimnazjum kwota 3 853 400zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe

2. zajęcia pozalekcyjne

3. godziny z tytułu zastępstw

4. godziny ponadwymiarowe

5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

6. stołówkę szkolną

7. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120 000zł

8. na korzystanie uczniów z lodowiska "Biały Orlik" w ramach wychowania fizycznego 20 000zł

1) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 25 000zł

2) komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 1 600zł

3) dokształcanie nauczycieli 7 200zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr1 6 000zł,

Gimnazjum 1 200zł

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 93 900zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 dla 75 osób uprawnionych 81400zł

- Gimnazjum dla 13 osób uprawnionych 12 500zł

4) na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - stypendia Burmistrza Miasta kwota 45 000zł

W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych przyjmuje się do realizacji:

1. zadanie EFRR p.n. "Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie"

Wartość projektu na 2014 rok 1 759 000zł

w tym: środki z budżetu UE 1 489 000zł

środki z budżetu miasta 270 000zł

2. zadanie pn. "Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem" na kwotę 2 150 000zł w okresie 2013-2015 .

W 2014 roku planuje się realizację II etapu na wartość 500 000zł

3. Wykonanie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 60 000zł

XII. OCHRONA ZDROWIA 539 479 zł

1. W zakresie ochrony zdrowia udziela się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania "Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem" w kwocie 239 479 zł

2. Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 000zł

3. Narkomanii 40 000zł

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

1. utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "ARKADIA" 55 000zł

2. dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych 87 000zł, w tym:

1) piłki nożnej 40 000zł

2) tenisa stołowego 10 000zł

3) piłki koszykowej 15 000zł

4) judo 7 000zł

5) sekcja piłki siatkowej 15 000zł

3. realizacja pozostałych zadań wynikających z programu 118 000zł

XIII . POMOC SPOŁECZNA 2 470 000zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. dopłatę do dzieci przebywających w placówka opiekuńczo-wychowawczych kwota 1000zł

2. opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (8 osób) kwota 150 000zł

3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych kwota 2 000zł

4. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 500zł

5. wspieranie rodziny kwota 30 000zł

6. świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

kwota 1 225 000zł,

6. składki na ubezpieczenia zdrowotne 9 000zł

7. zasiłki i pomoc w naturze 117 000zł

8. dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali

i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta 230 000 zł

9. zasiłki stałe 55 000zł

10. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 546 500zł

w tym: wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe ,środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, szkolenia

11. specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 000zł

12. na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w szkołach i punktach żywieniowych kwota 80 000zł w tym: własne środki budżetu miasta 36 000zł i z dotacji 44 000zł

13. współpraca z Bankiem Żywności kwota 6 000zł

XIV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 189 000zł

1. utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 176 000zł

2. pomoc materialna dla uczniów (wkład własny stypendia socjalne) kwota 5 000zł

oraz "wyprawka szkolna "(wkład własny) kwota 8 000zł

XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 123 500zł

1. na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 80 000zł

2. konserwację rowów BE i BE1 odprowadzających wodę z terenów miejskich,

opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚ i GW), umieszczenie urządzeń w pasach drogowych kwota 58 000zł

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska:

· Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Dolnej w kwocie 700 000zł

w tym 300 000zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

· Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Szpitalnej kwota 250 000zł

· Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /K.S i SUW/ kwota 1 500 000zł

3.gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 860 000zł.

4. oczyszczenie miasta letnie i zimowe - sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości

kwota 600 000zł

5. utrzymanie zieleni kwota 1 110 000zł

w tym:

- podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy zamiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 270 000zł

W zakresie inwestycji przyjmuje się modernizację parku przy ulicy Rynek i fontanny w parku przy ulicy Ludowej kwota 800 000zł

6. monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 5 500zł

7. oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 960 000zł w tym:

- koszt energii 370 000zł

- naprawa, konserwacja oraz ozdoby świąteczne oświetlenia ulicznego 90 000zł

W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji :

1) przebudowę oświetlenia i linii energetycznej ulicy Szpitalnej na kwotę 300 000zł

2) budowę przyłączy elektrycznych ulica Dolna kwota 200 000zł

8. pozostała działalność 40 000zł : przeznacza się na:

wyłapywanie, przechowywanie i transport bezpańskich psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok.

XVI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 906 000zł

1. utrzymanie Domu Kultury 752 000zł

kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury związaną z kulturą i pamięcią narodową

2. utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 154 000zł

XVII. KULTURA FIZYCZNA 1 280 750zł

Z kwoty tej przeznacza się :

1) 546 750 jako dotację przedmiotową do utrzymania 1m2(375 zł./m2) powierzchni

użytkowej obiektu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska "WODNIK"

2 ) 75 000 na utrzymanie stadionu

3) 4 000 udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin

4) 140 000zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów piłki nożnej

5) 15 000 dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn młodzieżowych tenisa stołowego

W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji opracowanie dokumentacja i modernizację stadionu miejskiego kwota 500 000zł

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2014 rok wynosi 30 384 000zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznacza się 9 589 226zł, co stanowi 29,6 % wydatków budżetu miasta na 2014 rok.

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości
1 025 000 jako spłatę przypadających rat kredytów.

Ogółem wydatki i rozchody na 2014 rok stanowią kwotę 33 409 800zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe