Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/158/13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit."d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318) , oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku t.j. poz. 885, 983) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 7 322 285 zł; w tym: - dochody bieżące - 6 796 752 zł;

- dochody majątkowe - 525 533 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 6 979 513 zł; w tym: - wydatki bieżące - 6 753 004 zł;

- wydatki majątkowe - 226 509 zł; w tym: wydatki inwestycyjne - 226 509 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości - 342 772 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łaczna kwota przychodów budżetu w wysokości - 0 zł. Łączna kwota rozchodów budzetu w wysokości - 342 772 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna - 8 000 zł;

- na zarzadzanie kryzysowe - 17 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 20 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie - 20 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie na - 2 000 zł zwiazane z realizacja zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na łaczną kwotę - 190 000 zł zgodnie z załącznikem Nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 190 000 zł , wydatki - 190 000 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i poźyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty - 300 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: Zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2015 jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokosci poszczególnych limitów zobowiazań określonych w § 10 przedmiotowej uchwale. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów przy oświatowych jednostkach budżetowych. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami w zakresie wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i ich pochodnych , wydatków majątkowych i bieżących.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/158/13
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe