Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/283/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645 ) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz.986, 1456, 1548) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę56.954,- zł.i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę56.954,- zł- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości21.503.542,- zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 670.138 zł,

- dochody bieżące w wysokości 20.833.404,- zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości21.501.083,- zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 2.203.919,- zł,

- wydatki bieżące w wysokości 19.297.164,- zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012r. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki - Poluńce - Widugiery" w ramach projektu " Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego" z dochodów budżetu powiatu w 2013r. w kwocie 1.265.675.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/283/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/283/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 56.954 zł oraz zwiększeniu o kwotę 56.954 z tego:

Zadania własne:

rozdział 70005 - zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa o kwotę 729 (z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości),

rozdział 75020 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego o kwotę 3.136 (przesuwa się do rozdziału 85410 - 2.407 zł. oraz do rozdziału 70005 - 729 zł) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 5.000 na usługi pocztowe,

rozdział 80120 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach budżetowych ZSO Sejny kwotę 2.686 zł. na zakup materiałów remontowych,

rozdział 85201 - zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o kwotę 950 zł. na świadczenia społeczne dla placówek opiekuńczo - wychowawczych,

rozdział 85204 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR o kwotę 280 zł (przesuwa się do rozdziału 85201) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 1.720 zł. na Umowy -zlecenia i składki od nich odprowadzane dla rodzin zastępczych,

rozdział 85218 - zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych PCPR o kwotę 670 zł (przesuwa się do rozdziału 85201) oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami 4.330 na umowę -zlecenie, zakup materiałów biurowych, podróże krajowe oraz odpis na ZFŚS i usługi pozostałe,

rozdział 85333 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PUP w Sejnach kwotę 1.700 na zakup materiałów biurowych,

rozdział 85395 - przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PUP w Sejnach kwotę 1.527 na zakup materiałów biurowych w Projekcie "Od bierności do aktywności II edycja" oraz przesuwa się pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych PCPR kwotę 6.000 zł (aktualizacja zadań merytorycznych projektu "Nowe jutro")

rozdział 85410 - zwiększa się plan finansowy wydatków LO w Puńsku o 2.407 na zakup energii elektrycznej i zakup środków czystości,

Zadania zlecone:

rozdział 70005 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Starostwa Powiatowego kwotę 1.443 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych,

rozdział 71015 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej PINB w Sejnach 760 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,

rozdział 75411 - przesuwa się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej KP PSP w Sejnach kwotę 27.645 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe