Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2/2014 Wojewody Podlaskiego

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307)

zarządza się ogłoszenie

zmiany statutu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza", wpisanego do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 149 z datą 7 maja 1996 r., przyjętej uchwałą Nr XIV/52/13 Zgromadzenia Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" w następującym brzmieniu:


UCHWAŁA NR XIV/52/13

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ,, KUMIAŁKA - BIEBRZA"

z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Z wiązku Gmin ,, Kumiałka - Biebrza"

Na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645), oraz § 11 i § 46 Statutu Związku Gmin " Kumiałka - Biebrza" (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857 oraz z 2013 r. poz. 32) Zgromadzenie Związku Gmin " Kumiałka - Biebrza" uchwala, co następuje:

§ 1 W Statucie Związku Gmin " Kumiałka - Biebrza" wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1 Związek Gmin Kumiałka - Biebrza, w dalszej części Statutu zwany Związkiem tworzą gminy: Janów i Korycin.; " ;

2) § 23 otrzymuje brzmienie:

" § 23 Zarząd składa się z dwóch osób:

1) Przewodniczącego;

2) Członka Zarządu; " ;

3) w § 27:

a) uchyla się oznaczenie ust. 1,

b) uchyla się ust. 2;

4) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1. W celu kontroli Zarządu Zgromadzenie Związku wybiera na okres kadencji spośród swoich członków Komisję Rewizyjną w składzie czterech osób.; " ;

5) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządzania mieniem składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.";

6) uchyla się § 37;

7) w § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Po likwidacji Związku koszty rekultywacji użytkowanych składowisk odpadów ponoszą Gminy Janów i Korycin proporcjonalnie do wnoszonych składek członkowskich.".

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza".

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin
Stanisław Łodygo

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe