Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.10.2014.JŁ Wojewody Podlaskiego

z dnia 24 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/193/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

§ 6 ust. 5 oraz § 8 uchwały Rady Gminy Augustów z dnia 19 grudnia 2013 r. Nr XXIII/193/2013 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

U Z A S A D N I E N I E
W dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Gminy Augustów podjęła uchwałę XXIII/193/2013 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Uchwała ta wpłynęła
do organu nadzoru w dniu 27 grudnia 2013 r. Przeprowadzona analiza wykazała, iż uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, to jest naruszeniem art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - zwana dalej "ustawą", w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) - zwana dalej "Konstytucją RP". Mając to na uwadze w dniu 20 stycznia 2014 r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze. Rada Gminy Augustów podejmując przedmiotową uchwałę wykroczyła poza delegację ustawową w zakwestionowanym przez organ nadzoru zakresie. Zgodnie z § 6 ust. 5 uchwały, podanie o przyznanie nauczycielowi świadczenia pieniężnego może złożyć przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna, lub opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie. Natomiast § 8 w całości dotyczy powołania oraz zakresu i formy prac Komisji do weryfikowania i opiniowania podań o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych na pomoc zdrowotną. W pierwszym przypadku - § 6 ust. 5 uchwały - rozwiązanie przyjęte przez Radę Gminy nie znajduje oparcia w art. 72 ustawy. Z treści tego przepisu nie można wywieść kompetencji organu uchwałodawczego
do wskazania w drodze uchwały podmiotów uprawnionych do wystąpieniaz wnioskiem o pomoc w imieniu i na rzecz nauczyciela. W tym przypadku stosować należy przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dotyczące przedstawicielstwa, a konkretnie pełnomocnictwa. Rozwiązanie przyjęte przez Radę, prowadzi do zawężenia katalogu podmiotów mogących działać w imieniu
i na rzecz nauczyciela,a w konsekwencji wyłącza zastosowanie wskazanej wyżej regulacji rangi ustawowej. Zakwestionowanym przez tut. organ nadzoru § 8 uchwały, Rada Gminy deleguje Wójta Gminy do powołania Komisji do weryfikowania i opiniowania podań o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych na pomoc zdrowotną. Ustanowienie takiego kolegialnego ciała jest sprzecznez dyspozycją przepisu art. 72 ustawy. Również w tym przypadku nie daje on podstaw do przyjęcia uchwalonych rozwiązań, tj. powoływania Komisji rozpatrującej wnioski o przydzielenie pomocy. Stanowisko organu nadzoru poparte jest również w orzecznictwie. " Ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkołę do ustalania kryteriów i trybu przyznawania świadczenia obejmuje kompetencję do wyznaczenia mierników służących za podstawę oceny oraz ustalenie porządku ich przyznawania rozumianego jako system działań uwzględniających ustaloną kolejność i hierarchię uzależnionych wzajemnie zdarzeń " (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 października 2009 r. I SA/Wa 1225/09). Podobne tezy zawarte są w Wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 19 września 2007 r. IV SA/Wr 301/07 oraz Wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2007 r. IV SA/Wr 265/07). Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa. Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnegow Warszawie z dnia 23 sierpnia 2011 r. II FSK/476/11, "Art. 7 Konstytucji RP zawiera normę zakazującą domniemywania kompetencji organu władzy publicznej i tym samym nakazuje, by wszelkie działania tego organu były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej" . Regulacja wykraczająca poza delegację ustawową niewątpliwie narusza wskazaną normę konstytucyjną. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że we wskazanych przez organ nadzoru przypadkach Rada Gminy Augustów przekroczyła delegację ustawową. Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności ww. zapisów uchwały jest uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe