Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/210/14 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6j ust. 2, art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6 j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół zamieszkujących razem osób spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

§ 2. Ustala się obowiązującą od 1 kwietnia 2014 r. miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstw domowych jednoosobowych w wysokości 20,00 zł,

2) od gospodarstw domowych dwuosobowych w wysokości 33,00 zł,

3) od gospodarstw domowych trzyosobowych w wysokości 46,00 zł,

4) od gospodarstw domowych czteroosobowych w wysokości 57,00 zł,

5) od gospodarstw domowych pięcio- i więcej osobowych w wysokości 64,00 zł.

§ 3. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się obowiązującą od 1 kwietnia 2014 r. niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstw domowych jednoosobowych w wysokości 12,00 zł,

2) od gospodarstw domowych dwuosobowych w wysokości 20,00 zł,

3) od gospodarstw domowych trzyosobowych w wysokości 28,00 zł,

4) od gospodarstw domowych czteroosobowych w wysokości 34,00 zł,

5) od gospodarstw domowych pięcio- i więcej osobowych w wysokości 38,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/174/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe