Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/421/13 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938)Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 71.901.487 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 54.521.491 zł,

- majątkowe w wysokości 17.379.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 75.732.829 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 50.402.468 zł,

- majątkowe w wysokości 25.330.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 601.445 zł,

2) celową w wysokości- 900.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe, w tym wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego,

3) celową w wysokości- 132.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.831.342 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.831.342 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.363.514 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.532.172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 3.831.342 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.182.706 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 16.010.940 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 343.831 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 288.551 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 47.280 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście i gminie Łapy.

4. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł i wydatki w kwocie 70.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.800.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 263.736,64 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bokiny kwotę 11.396,45 zł,

2. sołectwa Daniłowo Duże kwotę 9.823,74 zł,

3. sołectwa Daniłowo Małe kwotę 6.108,50 zł,

4. sołectwa Gąsówka-Oleksin kwotę 7.020,21 zł,

5. sołectwa Gąsówka-Osse kwotę 13.105,92 zł,

6. sołectwa Gąsówka-Skwarki kwotę 10.279,60 zł,

7. sołectwa Gąsówka-Somachy kwotę 5.903,36 zł,

8. sołectwa Gąsówka Stara kwotę 6.154,08 zł,

9. sołectwa Gąsówka Stara Kolonia kwotę 14.974,94 zł,

10. sołectwa Łapy-Dębowina kwotę 15.590,34 zł,

11. sołectwa Łapy-Kołpaki kwotę 6.815,08 zł,

12. sołectwa Łapy-Korczaki kwotę 5.607,05 zł,

13. sołectwa Łapy-Łynki kwotę 8.592,92 zł,

14. sołectwa Łapy-Pluśniaki kwotę 7.635,62 zł,

15. sołectwa Łapy-Szołajdy kwotę 11.487,62 zł,

16. sołectwa Łupianka Nowa kwotę 6.382,01 zł,

17. sołectwa Łupianka Stara kwotę 15.362,41 zł,

18. sołectwa Płonka-Matyski kwotę 6.199,67 zł,

19. sołectwa Płonka Kościelna kwotę 14.952,14 zł,

20. sołectwa Płonka-Kozły kwotę 7.795,17 zł,

21. sołectwa Płonka-Strumianka kwotę 11.692,76 zł,

22. sołectwa Roszki-Włodki kwotę 6.199,67 zł,

23. sołectwa Roszki-Wodźki kwotę 8.000,31 zł,

24. sołectwa Uhowo I kwotę 22.792,90 zł,

25. sołectwa Uhowo II kwotę 16.251,34 zł,

26. sołectwa Wólka Waniewska kwotę 7.612,83 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.581.000 zł, koszty - 2.857.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 742.201 zł, wydatki - 742.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łap do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.831.342 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 3.182.706 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 16.010.940 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Witold Mojkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/421/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/421/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/421/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/421/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/421/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/421/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/421/13
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik7

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe