Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 19/14 Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013.135 tj.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży w wysokości 3025,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Łomża


Mieczysław Leon Czerniawski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe