| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Grajewskiego

z dnia 24 stycznia 2014r.

z działalności Komisja Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r

W celu realizacji zadań Starosty Grajewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli, w oparciu 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami), została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W 2013 r. w składzie osobowym komisji nie nastąpiły zmiany. W okresie sprawozdawczym komisja pracowała w następującym składzie:

- Jarosław Augustowski -Starosta -Przewodniczący Komisji,

- Pan Stanisław Kossakowski- Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego,

- Pan Dariusz Latarowski - Radny Rady Powiatu Grajewskiego,

- Pani Bożena Perkowska - psycholog,

- Ksiądz Tomasz Chludziński,

- Pan insp. Marek Przybyszewski - Komendant Powiatowy Policji w Grajewie,

- Pani podinsp. Violetta Żelazna - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,

- Pan Adam Kiełczewski -Burmistrz Grajewa,

- Pan bryg. Andrzej Jabłoński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,

- Pan Antoni Milewski - Sekretarz Powiatu.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli również (w zależności od realizowanej tematyki) burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, kierownicy powiatowej administracji zespolonej, komendanci straży miejskiej i gminnej oraz kierownicy placówek pomocy społecznej. Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określone zostały w art.38a ust 2 w/w ustawy i należą do nich:

1) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) Opiniowanie programów działania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r. odbyła 2 posiedzenia. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła średnio 90%. Na każdym posiedzeniu komisji przedstawiana jest bieżąca informacja i ocena dotycząca bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz innych zagrożeń występujących, bądź mogących wystąpić na terenie powiatu. Ponadto tematami posiedzeń były m.in. następujące zagadnienia:

W dniu 26.06.2013 r.

- Analiza zagrożeń na terenie powiatu,

- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego "Bezpieczne Wakacje 2013".

Przeprowadzono analizę zagrożeń powiatu i omówiono stan przygotowań oraz plan działań prewencyjno-kontrolnych na rzecz bezpiecznego wypoczynku letniego "Bezpieczne Wakacje 2013". Do Komisji złożono również pisemne informacje w tym zakresie. Analizując problematykę bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podkreślić należy bardzo duże zaangażowanie w tym zakresie powiatowych służb, inspekcji i straży. Dotychczasowa ich praca prewencyjno - kontrolna przynosi pozytywne rezultaty i od lat nie notuje się na terenie powiatu wypadków w trakcie zorganizowanego wypoczynku.

W dniu 07.11.2013 r.

- Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i planowane działania mające na celu minimalizowanie skutków ewentualnych zagrożeń, w tym przede wszystkim zagrożenia okresu zimowego.

- Ochrona ludzi i możliwości udzielania pomocy i wsparcia ludziom bezdomnym i innym osobom szczególnie narażonym na skutki zimy oraz ochrona infrastruktury krytycznej. Z przedstawionych analiz i informacji wynika, że na terenie powiatu nie występuje problem bezdomności. Istnieje możliwość umieszczenia osób w noclegowniach np. Ełku i Łomży. Największym przy tym problemem jest namówienie zagrożonych osób do skorzystania z tej formy pomocy. Natomiast dużym problemem sygnalizowanym przez policję, pogotowie ratunkowe i szpital są osoby będące pod wpływem alkoholu. Problem potęguje fakt, że w powiecie grajewskim, ani żadnym ościennym nie ma izby wytrzeźwień. W 2013 r. funkcjonariusze Policji uratowali życie lub zdrowie kilkunastu osobom, które narażone były na wychłodzenie organizmu, mogące skończyć się tragicznie.

Z analizowanych przez komisję w/w zagadnień wynika, że w 2013 r. na terenie powiatu nie wystąpiły bezpośrednie zagrożenia dla ludzi i mienia w dużych rozmiarach. Nie wystąpiły również zdarzenia mające charakter masowy. W porównaniu do 2012r. na terenie powiatu zanotowano mniejszą ilość pożarów i innych miejscowych zagrożeń.

Służby ratownicze powiatu posiadają odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Służby te w 2013 r. podobnie jak w latach ubiegłych prowadziły monitoring, działania prewencyjno - profilaktyczne, kontrole oraz ćwiczenia. Podejmowane różnorodne programy, akcje i działania planowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przynoszą pożądane efekty w postaci spadku ilości najcięższych przestępstw, lecz niektóre rodzaje przestępstw i zagrożeń pozostają na tym samym poziomie.

Podkreślić należy dużą wykrywalność przestępstw, która w niektórych dziedzinach wynosi nawet 100%. Przedsięwzięcia profilaktyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa prowadzi przede wszystkim Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz Państwowa Straż Pożarna we współpracy z innymi służbami i jednostkami jak np. Nadleśnictwem w Rajgrodzie. Starostwo Powiatowe wspomaga te programy np. poprzez zakup materiałów informacyjnych i propagandowych oraz dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień. W 2013 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) zakupiono dla dzieci i młodzieży artykuły odblaskowe, których używanie poprawi ich widoczność, a tym samym bezpieczeństwo. Zakupiono i rozprowadzono wśród dzieci i młodzieży również książeczki o tematyce bezpieczeństwa i inne artykuły z nadrukami prewencyjnymi np. długopisy.

Reasumując, w ocenie komisji, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu jest dobry. Jak wynika z prowadzonych analiz wzrasta również poczucie bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców powiatu. Nie zwalnia to jednak samorządów, instytucji i służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa obywateli z obowiązku podejmowania bardziej wytężonych i skutecznych działań mających na celu poprawę tego stanu.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom komisji za aktywny udział w jej pracy w 2013 roku oraz bezpośrednim realizatorom szerokiego wachlarza zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły, które podpisuje przewodniczący. W 2013 r. do komisji nie wpłynęły skargi, uwagi i wnioski od obywateli, instytucji bądź organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. Na tym sprawozdanie zakończono.
Starosta Grajewski Jarosław Augustowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »