Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/137/14 Rady Gminy Klukowo

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) ,art.17 ust.2 pkt 4 i art.110 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kostro


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/137/14
Rady Gminy Klukowo
z dnia 23 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
"POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014

Podstawa prawna programu
1. Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. 2. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Klukowo w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024). 3. Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Klukowo.

Cel programu

4. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

5. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

6. W roku 2013 objęto 117 rodzin wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 27 uczniów. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

7. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazjum) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Klukowo.

8. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

9. W ramach programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

11. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

12. Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

13. Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe