Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/140/14 Rady Gminy Klukowo

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Klukowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz.594,poz.645,poz.1318)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Klukowo.

§ 2. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się:

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie;

2) w innych sprawach ważnych dla gminy, na podstawie:

a) uchwały Rady Gminy,

b) z inicjatywy Wójta,

c) na wniosek mieszkańców Gminy, w liczbie co najmniej 100, posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 3. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, w którym określa:

1) przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej - wskazuje tę podstawę),

2) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zasięg terytorialny,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Celem konsultacje jest poznanie opinii mieszkańców w poddanej konsultacji sprawie.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy, chyba że ustawowe przepisy stanowią inaczej.

§ 5. Konsultacje uważa się za ważne, jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców.

§ 6. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium;

3) środowiskowy - dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 7. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy gminy Klukowo posiadający czynne prawo wyborcze do organów samorządowych.

2. W przypadku konsultacji środowiskowych do udziału w konsultacjach uprawnieni są umocowani przedstawiciele grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 8. Konsultacje społeczne mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 9. W zależności od potrzeb konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) pisemnych lub elektronicznych zapytań skierowanych do mieszkańców gminy, grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów;

2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 10. 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy Klukowo, w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w sołectwach, najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji. W zawiadomieniu wskazuje się cel, formę oraz termin przeprowadzenia konsultacji.

2. W zależności od potrzeb zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 11. 1. Konsultacje społeczne w formie zapytania prowadzone są poprzez:

1) opublikowanie treści pytania i materiałów konsultowanych na stronach o których mowa w § 10 ust. 1.

2) udostępnienie konsultowanych materiałów w sekretariacie Urzędu Gminy Klukowo.

§ 12. Termin na wyrażenie stanowiska poprzez złożenie opinii lub uwag, udzielenie odpowiedzi lub wskazanie jednego z rozwiązań nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia materiału do konsultacji.

§ 13. 1. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów, spotkaniu przewodniczy Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

3. W protokole zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia.

§ 14. 1. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta i podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Klukowo, tablicy ogłoszeń sołectwa, którego konsultacje dotyczą, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wójt Gminy przedstawia wyniki konsultacji Radzie Gminy na najbliższej sesji.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kostro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe