Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/169/14 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ), art. 8 ust. 2 art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 96 ust. 4, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, poz. 509 ) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024) Rada Gminy Kuźnica uchwala , co następuje:

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może być przyznana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom o których mowa w w/w programie

§ 2. Pomoc o której mowa w § 1 może być przyznana nieodpłatnie jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

§ 3. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom, o których mowa w § 1, jeżeli dochód osoby samotnej lub na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Wydatki na pomoc w formie posiłku polegają zwrotowi w zależności od dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509)

Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku

do 200%

bezpłatnie

powyżej 200%

90%

Powyżej 300%

100%

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/59/11 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kuźnica z dnia 20 września 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456,00 zł. na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012 r. poz. 823)

Ustanowiony rządowy program Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania" Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024), zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Zgodnie z ust. 4 przywołanego art. ustawy, Rada Gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, do wysokości 150% kryterium jest przyjecie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150%, do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe