Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/170/14 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Kuźnica z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatku energetycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. , poz. 594, 645, 1318) oraz art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 i z 2013 r. poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kuźnica Nr XXVI/163/13 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatku energetycznego, zmienia się § 3 uchwały , który otrzymuje brzmienie: "§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnicy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe