Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 stycznia 2014r.

zawarte dnia 29 stycznia 2014 r. w Kolnie w sprawie przejęcia od Gminy Grabowo zadania zarządzania drogą gminną oraz uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVIII/112/09 z dnia 23 marca 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Kolno Nr XXIII/166/09 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie przejęcia od Gminy Grabowo zadania zarządzania drogą gminną oraz Uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVIII/112/09 z dnia 23 marca 2009 r.;

Gmina Grabowo reprezentowana przez:

Józefa Wiszowatego - Wójta Gminy,

oraz

Gmina Kolno reprezentowana przez:

Tadeusza Klama - Wójta Gminy,

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Wójt Gminy Grabowo, działając jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Grabowo, przekazuje, a Wójt Gminy Kolno, działając jako zarządca dróg gminnych na terenie Gminy Kolno, przejmuje prowadzenie zadania zarządzania drogą gminną położoną na terenie Gminy Grabowo nr 4381B Kossaki - Lachowo w km 0+000-0+417.

§ 2. Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarządcy drogi gminnej wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), w tym:

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

2) pełnienie funkcji inwestora;

3) utrzymanie nawierzchni drogi, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

5) koordynacja robót w pasie drogowym;

6) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

7) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

8) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

9) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

10) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

11) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

12) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

13) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

§ 3. Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarządcy drogi gminnej wynikające z innych przepisów, w tym:

1) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót w pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności.

2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego.

3) uzgadnianie planów zabudowy terenów sąsiadujących z pasem drogowym, uzgadnianie projektów i wydawanie opinii w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

§ 4. Gmina przyjmuje do realizacji następujące zadania publiczne wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 260 ze zm.), należące do zakresu działania gminy, w zakresie dotyczącym drogi wymienionej i opisanej w § 1:

1) ustalanie, pobieranie i egzekwowanie opłat (art. 13).

2) wymierzanie, pobieranie i egzekwowanie kar za przejazd po drodze gminnej pojazdu nienormatywnego bez wymaganego zezwolenia (art. 13g).

3) ustalanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (art. 40).

4) wyrażanie zgody na umieszczenie urządzenia liniowego (art. 42).

5) wyrażanie zgody na umieszczenie obiektu budowlanego przy drodze (art. 43).

§ 5. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Właściwe organy Gminy w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.

§ 6. Gmina Grabowo zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 7. Opłaty i kary pobrane z tytułu realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia pozostają w dyspozycji Gminy Kolno z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z porozumienia w zakresie zarządzania drogą gminną, w szczególności na remonty, modernizacje i przebudowy w/w drogi.

§ 8. Gmina Kolno z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Gminy Grabowo i osób trzecich.

§ 9. Gmina w zakresie opłat i kar wynikających z realizacji zadań objętych porozumieniem wydaje decyzje i postanowienia w przedmiocie odroczenia terminu płatności, umorzenia, rozłożenia na raty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

§ 10. 1. Porozumienie zawarto na czas określony tj. do dnia 31.12.2014 r. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

GMINA KOLNO GMINA GRABOWO

Wójt Gminy Kolno


Tadeusz Klama

Wójt Gminy Grabowo


Józef Wiszowaty

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe