Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie nr 5/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2014r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bug od Tocznej do Broku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 6/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bug od Tocznej do Broku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6183; Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2240) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie


Leszek Bagiński


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 5/2014
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania

Rodzaj
zwierząt

SYSTEM UTRZYMANIA

Wartość współczynnika odliczenia koncentracji "w"1), 2)

Głęboka ściółka

Płytka ściółka

Bezściołowo

Obornik

Obornik

Gnojówka

Gnojowica

Produkcja obornika
(w tonach/ rok)

Zawartość azotu
(w kg/tonę obornika)

Produkcja obornika
(w tonach/ rok)

Zawartość azotu
(w kg/tonę obornika)

Produkcja gnojówki
(w m3/rok)

Zawartość azotu
(w kg/m3gnojówki)

Produkcja gnojowicy
(w m3/rok)1)

Zawartość azotu
(w kg/m3)

Bydło

Buhaje

19,0

3,1

10,5

3,3

5,8

3,4

22,0

3,5

-

Krowy mlecznea)

18,8

2,6

10,0

2,8

6,2

2,7

17,6

3,4

0,97

Krowy mleczneb)

23,8

3,1

14,8

3,3

7,6

3,2

23,0

4,0

0,97

Krowy mlecznec)

26,0

3,7

16,2

4,0

8,4

3,8

25,4

4,5

0,95

Jałówki cielne

18,4

3,0

8,5

3,2

5,4

3,1

16,4

3,4

-

Jałówki powyżej 1 roku życia

12,4

2,8

6,0

2,8

5,8

2,7

11,6

2,9

-

Jałówki od 1/2 do 1 roku życia

7,8

3,4

3,6

3,5

2,4

3,7

6,8

4,7

-

Cielęta do 1/2 roku życia

2,4

3,8

1,6

2,8

1,4

3,2

2,6

3,2

-

Bydło opasowe
od 1/2 do 1 roku

12,0

2,6

5,0

3,1

3,8

3,4

10,0

4,5

-

Bydło opasowe powyżej 1 roku

15,0

3,0

7,0

2,7

6,9

2,9

14,2

3,2

-

Trzoda chlewna

Knury

5,5

3,1

3,2

3,1

1,9

3,3

4,6

3,6

0,85

Lochy

5,0

3,9

3,7

4,0

1,8

4,2

4,6

4,3

0,79

Warchlaki od 2 do 4 miesięcy życia

1,5

2,9

1,0

1,5

0,5

0,8

1,4

3,0

0,79

Prosięta do 2 miesięcy życia

0,5

1,8

0,3

0,9

0,2

0,4

0,7

2,0

-

Tuczniki

2,0

4,2

1,5

4,4

1,0

4,6

1,9

4,6

0,75

Konie duże

Ogiery

8,5

5,0

5,0

1,7

2,0

1,9

-

Klacze, wałachy

8,5

5,2

5,5

1,9

2,4

2,1

Źrebaki powyżej 2 lat życia

6,5

4,2

5,5

1,5

1,7

1,8

Źrebaki powyżej 1 roku życia

6,0

3,2

4,0

1,4

1,4

1,3

Źrebaki od 1/2 do 1 roku życia

2,5

2,7

2,0

1,3

1,2

0,9

Źrebięta do 1/2 roku życia

1,6

0,15

1,0

0,8

0,7

0,5

Konie małe

Ogiery

5,4

2,5

4,0

0,8

1,5

0,9


-

Klacze, wałachy

5,4

2,6

4,5

0,9

1,7

1,0

Źrebaki powyżej 2 lat życia

4,5

2,1

4,5

0,8

1,2

0,9

Źrebaki powyżej 1 roku życia

4,0

1,6

3,4

0,7

1,0

0,7

Źrebaki od 1/2
do 1 roku życia

1,7

1,4

1,4

0,6

0,8

0,5

Źrebięta do 1/2 roku życia

1,2

0,07

0,7

0,4

0,7

0,3

Owce

Tryki powyżej 1 i 1/2 roku życia

1,4

6,7

-

Owce powyżej 1
i 1/2 roku życia

1,2

6,9

Jagnięta powyżej 3 i 1/2 miesiąca życia

0,4

8,3

Jarlaki

0,7

10,5

Drób (obornik/pomiot)

Kury

0,046

8,5

0,04

12,1

0,86

Kury pomiot podsuszony

0,03

10,5

0,86

Pisklęta

0,03

6,3

-

Brojlery kurze

0,05

12,7

0,03

17,0

0,86

Kaczki

0,064

6,1

0,06

8,5

0,91

Gęsi

0,036

14,5

0,04

17,0

0,91

Indyki

0,067

15,4

0,06

19,0

0,91

Gołębie

0,01

14,0

0,91

Strusie afrykańskie

1,5

16

-

Strusie Emu i Nandu

1,0

16

-

Lisy i jenoty

Samiec

0,024

1,5

-

Samica

0,022

1,6

Młode

0,013

1,3

Norki i tchórze

Samiec

0,011

1,8

-

Samica

0,009

1,9

Młode

0,007

1,5

Króliki

Samiec

0,15

2,9

0,13

3,1

0,23

3,0

-

Samica

0,12

3,2

0,11

3,3

0,21

2,8

Młode

0,03

2,6

0,05

2,8

0,06

2,2

Kozy

Kozy matki

1,2

8,4

-

-

Koźlęta do 3,5 miesiąca

0,4

9,4

Koźlęta od 3,5 miesiąca do 1,5 roku

0,8

6,9

Pozostałe kozy

1,0

8,0

Inne

Szynszyle

0,047

0,53

Daniele

1,0

8,1

-

Inne zwierzęta
o łącznej masie
500 kg, z wyłączeniem ryb

12,0

6,0

Osad pofermentacyjny z biogazowni rolniczych - fermentacja "mokra"

z

2,8*), 3)

-

Źródło: opracowanie własne IZ PIB.

*) - Ze względu na dużą zmienność stosowanych w biogazowniach rolniczych receptur fermentatu, podaną wartość można zastąpić rzeczywistą koncentracją azotu, wynikającą z laboratoryjnej analizy chemicznej, wykonanej w uprawnionej do tego celu jednostce.

a) - krowy mleczne o wydajności mlecznej 6 tys. l

b) - krowy mleczne o wydajności mlecznej 6-8 tys. l

c) - krowy mleczne o wydajności mlecznej powyżej 8 tys. l

1) - Podane objętości gnojowicy i gnojówki dotyczą poziomu 8-10 % suchej masy.

2) - Wartość współczynnika odliczenia koncentracji "w" stosuje się dla obliczenia rzeczywistej koncentracji azotu w jednostce nawozów naturalnych, wynikającej z udokumentowanych przez hodowcę i powszechnie uznanych praktyk żywieniowych, polegających na stosowaniu obniżonej koncentracji białka w dawce pokarmowej, środków zwiększających strawność białka, żywienia wielofazowego itp. Obliczenie właściwej koncentracji wykonuje się poprzez zastosowanie wzoru:

k = zawartość azotu x w

Gdzie:

k -rzeczywista koncentracja azotu w jednostce nawozu naturalnego,

zawartość azotu -odpowiednia wartość z tabeli,

w -tabelaryczna wartość współczynnika odliczenia.

3) - W przypadku biogazowni rolniczych, produkcję osadu pofermentacyjnego (z) oblicza się z dokumentacji technologicznej całej instalacji.


Uzasadnienie

Niniejszerozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych Bug od Tocznej do Brokustanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. Prawo wodne, który zobowiązuje dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej do opracowania oraz wprowadzenia w drodze rozporządzeń, stanowiących akty prawa miejscowego, programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych (OSN), z których odpływ azotu należy ograniczyć. Program działań jest zgodny z art. 84 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Program działań stanowi ponadto realizację obowiązku wynikającego z Dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.dotyczącej ochrony wód przez zanieczyszczeniem przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych, tzw. Dyrektywy Azotanowej.

Zmiana Załącznika nr 4 do Programu działań -Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu w zależności od gatunku zwierzęcia, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymaniawynika z konieczności jednolitego podejścia do realizacji programów działań w skali kraju oraz osiągnięcia zgodności z wzorcowym programem działań wypracowanym przez powołaną przy KZGW Grupę Rolnośrodowiskową z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zastosowanie różnych wartości średnich rocznych wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji zawartego w nich azotu spowodowałaby, że zastosowane roczne dawki nawozu naturalnego w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych byłyby inaczej wyliczane dla gospodarstw położonych w poszczególnych OSN. Stanowiłoby to niezgodność z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczychoraz Dyrektywą Azotanową wskazujących dawkę maksymalną 170 kg azotu całkowitego na 1 ha użytków rolnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe