Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/207/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 954, poz. 645, poz. 1318), art. 8 ust. 2, art 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może być przyznana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom, o których mowa w w/w Programie.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekarcza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom, o których mowa w §1, jeżeli dochód osoby samotnej lub na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Wydatki na pomoc w formie posiłku podlegają zwrotowi w zależności od dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w stosunku do odpowiedniego kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi w %

do 150

bezpłatnie

pow. 150 - 165

20

pow. 165 - 180

50

pow. 180 - 195

90

pow. 195

100

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania (Dz.Urz.Województwa Podlaskiego Nr 254, poz.3014)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe