Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/265/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie warunków udzielania wsparcia w zakresie dożywiania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645 i 1318) oraz art. 8 ust. 2, art.17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgminazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

- jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana w formie świadczenia pienieżnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 2. Odpłatność za pomoc w postaci posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych jest uzależniona od dochodu świadczeniobiorcy i ustalana jest zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Odpłatność wyrażona w %

Powyżej 150 - 160

10

Powyżej 160 - 170

20

Powyżej 170 - 180

30

Powyżej 180 - 190

40

Powyżej 190 - 200

50

Powyżej 200 - 210

60

Powyżej 210 - 220

70

Powyżej 220 - 230

80

Powyżej 230 - 250

90

Powyżej 250

100

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za jeden posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych określa w decyzji przyznającej pomoc Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim na podstawie kosztu jednego posiłku ustalonego w drodze umowy z podmiotem wydającym posiłki lub wartości świadczenia rzeczowego.

2. Odpłatność ustalona zgodnie z ust. 1 jest wnoszona w gotówce do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim lub przelewem na konto MOPS w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 4. 1. Odpłatność za posiłek lub świadczenie rzeczowe może być obniżona przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, jeżeli:

1) świadczeniobiorca poniósł wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią w rodzinie,

2) świadczeniobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków losowych,

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

2. Okres, za jaki odpłatność może być obniżona, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do wniosków złożonych od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe