Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/267/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 60 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Bielsk Podlaski mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta Bielsk Podlaski.

§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Bielsk Podlaski objęte opieką w żłobku ustala się w kwocie 250,00 zł miesięcznie.

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Bielsk Podlaski objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się w kwocie 150,00 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek, który składa się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Przekazanie dotacji następuje w transzach miesięcznych na podstawie zawartej umowy, określającej w szczególności:

1) wysokość i cel dotacji,

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

3) zakres praw i obowiązków organu dotującego oraz podmiotu dotowanego wynikających z udzielenia dotacji,

4) termin, i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 5. 1. Podmiot dotowany sporządza półroczne i roczne rozliczenie otrzymanej dotacji.

2. Rozliczenie półroczne składa się do dnia 20 lipca roku objętego dotacją, natomiast rozliczenie roczne do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. W przypadku, gdy podmiot dotowany kończy swą działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej raty dotacji.

3. Przez rozliczenie dotacji należy rozumieć:

1) przedłożenie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej z podziałem na rodzaje wydatków zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

2) przedłożenie zestawienia poniesionych wydatków finansowanych z dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,

3) zwrot przez dotowanego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości, a w przypadku rozliczenia rocznego zwrot dotacji niewykorzystanej.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

5. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/96/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 42)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/267/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/267/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/267/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe