Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/182/14 Rady Miasta Sejny

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sejny

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594 i 1318) oraz art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266, Nr 69, poz.626, z 2006r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz. 657, Nr 167 poz.1193 i Nr 249, poz.1833, oraz z 2007r. Nr 128 poz.902 i Nr 173, poz.1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1304) Rada Miasta Sejny uchwala co następuje.

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sejny na lata 2014-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/182/14
Rady Miasta Sejny
z dnia 28 stycznia 2014 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA SEJNY NA LATA 2014-2018

Stan zasobu mieszkaniowego i prognoza

§ 1. Za podstawę opracowania niniejszego programu przyjmuje się stan zasobu mieszkaniowego Miasta Sejny istniejący w październiku 2013r. Zasób ten liczył w tym czasie łącznie 173 mieszkania mieszczące się w 35 budynkach, z których 19 stanowi w całości własność miasta (84 mieszkania) zaś 16 - współwłasność (89 mieszkań).

§ 2. W zasobie nie występują lokale o nadanym statusie lokali socjalnych. Konkretne potrzeby w zakresie tego typu lokali są i będą spełniane przez inne mieszkania, możliwie o obniżonym standardzie, w miarę ich zwalniania przez najemców.

§ 3. Na wielkość zasobu istotny wpływ ma system wykupu mieszkań przez lokatorów. Przewiduje się dalszy wykup na przypuszczalnym poziomie 10-15 mieszkań w okresie objętym niniejszym programem, czyli najprawdopodobniej 2-3 mieszkania rocznie.

§ 4. Nie planuje się powiększania zasobu przez budowę kolejnych budynków. Jednocześnie dopuszcza się pozyskiwanie dodatkowych lokali w inny sposób.

§ 5. W wyniku działań, o których mowa w paragrafach poprzedzających, wielkość mieszkaniowego zasobu Miasta Sejny w najbliższych latach prawdopodobnie będzie się stopniowo zmniejszać. Można przewidywać ilość mieszkań w omawianym zasobie w kolejnych latach (na koniec roku) jak w poniższej tabeli. Ilość budynków prawdopodobnie zostanie bez zmian.

Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Prognozowana ilość lokali łącznie
w tym:

170-171

167-169

164-167

161-165

158-163

- lokale socjalne

0

0

0

0

0

- lokale o podstawowym standardzie

71-72

68-70

65-68

62-66

59-64

- lokale o obniżonym standardzie
(bez c.o. a także innych instalacji)

99

99

99

99

99

§ 6. Miasto nie jest i nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na mieszkania, znacznie przekraczającego możliwości obecnego zasobu. Zapotrzebowanie to można szacować na około 50-60 mieszkań w okresie objętym niniejszym programem. Na tę liczbę składa się liczba kierowanych do Burmistrza wniosków o mieszkania (średnio około 10 nowych wnioskodawców rocznie) oraz mieszkania z budynków przeznaczonych do rozbiórki, o których mowa w §7, jednocześnie uwzględniono odzysk mieszkań (zwykle około 3-5 rocznie).

§ 7. Stan techniczny budynków mieszczących mieszkania komunalne jest zróżnicowany, przy czym wyraźnie zarysowują się 2 grupy. Jedną z nich stanowią budynki stosunkowo nowe, wzniesione po ostatniej wojnie, w stosunkowo dobrym stanie technicznym, wyposażone z reguły w komplet instalacji, mieszkania w tych budynkach są wykupywane, przez co istnieją tam wspólnoty mieszkaniowe (tę grupę można utożsamić z wyżej wymienioną grupą budynków stanowiących współwłasność). Drugą grupę stanowią budynki starsze, głównie przedwojenne, w większości drewniane, w kiepskim stanie technicznym, stosownym do ich wieku, o obniżonym standardzie, bez centralnego ogrzewania, niektóre także bez innych instalacji. W tej drugiej grupie budynków mieszkania generalnie nie są wykupywane (wykupiono dotychczas 2 lokale) i ta grupa będzie niejako stanowić trzon zasobu mieszkaniowego miasta w przyszłości, zaś obecnie można ją utożsamić z wyżej wspomnianą grupą budynków stanowiących w całości własność miasta (budynków komunalnych).

§ 8. Stan techniczny budynków komunalnych można syntetycznie ocenić następująco:

1) w stanie dobrym są 2 budynki (łącznie 6 mieszkań)

2) w stanie średnim jest 8 budynków

3) w stanie złym jest 9 budynków, tym 6 budynków w przeszłości przeznaczonych do rozbiórki (20 mieszkań).

§ 9. Stan techniczny budynków komunalnych powinien być utrzymywany przez niezbędne zabiegi konserwacyjne i roboty remontowe, a dodatkowo przez modernizacje. W dalszej części niniejszy program zawiera plan prac w tym zakresie.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji

§ 10. Przewidywane potrzeby w zakresie robót budowlanych w budynkach komunalnych przedstawia się w poniższej tabeli.

L.p.

Adres budynku

Orientacyjny zakres rzeczowy

Orientacyjny koszt

1.

ul. Zawadzkiego 5

remont dachu i elewacji

100 000

2.

ul. 1 Maja 44

remont dachu i korytarza

5 500

3.

ul. Strażacka 1

remont stropu piwnicy

1 000

4.

ul. Józefa Piłsudskiego 4

naprawa rur spustowych, remont klatki i podłogi, uzupełnienie parapetów

2 500

5.

ul. Józefa Piłsudskiego 8

remont instalacji elektrycznej i rur spustowych

500 zł

6.

ul. Józefa Piłsudskiego 14A

wymiana drzwi wejściowych

1 000

7.

ul. Józefa Piłsudskiego 16

przemurowanie główek kominowych

3 500

8.

ul. Juliusza Słowackiego 1

wymiana pokrycia, remont komina

42 000

9.

ul. Juliusza Słowackiego 17

naprawa elewacji (obicia)

700 zł

10.

ul. 1 Maja 7

naprawa elewacji (obicia)

600 zł

11.

ul. 22 Lipca 14

naprawa elewacji (obicia)

700 zł

12.

ul. Gen. Karola Świerczewskiego 10

naprawa komina

500 zł

13.

ul. Juliana
Marchlewskiego 32

wymiana pokrycia, remont korytarza

4 500

14.

ul. Józefa Piłsudskiego 35A

naprawa rynny, wymiana drzwi

1 200

15.

ul. Zawadzkiego 23

wymiana pokryć dachowych

2 500

16.

ul. Zawadzkiego 5 i 7

przebudowa budynków gospodarczych

12 000

17.

ul. Zawadzkiego 5

budowa kanalizacji lub przebudowa ustępu

2 500

18.

budynki inne niż wyżej wymienione

remonty dachów wraz z kominami i ewentualnym usunięciem płyt azbestowo-cementowych, 3-5 budynków

100 000

19.

jw.

remonty kominów, 10-20 szt.

10 000

20.

remonty elewacji, 3-5 budynków

10 000

21.

remonty klatek schodowych, 3-5 szt.

10 000

22.

wymiana pieców, 5-10 szt.

20 000

23.

wymiana okien, 40-60 szt.

40 000

24.

inne

28 800

SUMA

400 000

§ 11. Stan finansów Miasta Sejny nie pozwala na wykonanie pełnego zakresu pożądanych prac, o których mowa w §10, w związku z czym planuje się roboty ograniczone do zakresu przedstawionego w kolejnych 2 paragrafach, przy czym dopuszcza się wykonanie szerszego zakresu, jeżeli stan ekonomiczny Miasta na to pozwoli.

§ 12. Plan remontów budynków komunalnych na 2014r.

L.p.

Adres budynku

Orientacyjny zakres rzeczowy

Orientacyjny koszt

1.

ul. Zawadzkiego 5

naprawa dachu i kominów

4 000

2.

ul. 1 Maja 44

naprawa dachu i kominów

1 000

3.

ul. Strażacka 1

naprawa stropu piwnicy

400 zł

4.

ul. Józefa Piłsudskiego 4

naprawa rur spustowych

200 zł

5.

ul. Józefa Piłsudskiego 8

naprawa instalacji elektrycznej i rur spustowych

400 zł

6.

ul. Józefa Piłsudskiego 16

naprawa kominów

1 000

7.

ul. Józefa Słowackiego 1

naprawa komina i obróbek

600 zł

8.

ul. Gen. Karola Świerczewskiego 10

naprawa komina

400 zł

9.

ul. Juliana Marchlewskiego 32

naprawa dachu

500 zł

10.

ul. Józefa Piłsudskiego 35A

naprawa rynny

200 zł

11.

ul. Zawadzkiego 23

naprawa dachu

500 zł

12.

ul. Zawadzkiego 5 i 7

rozebranie budynków gospodarczych i postawienie nowych (prefabrykowanych)

10 000

13.

ul. Zawadzkiego 5

budowa kanalizacji lub przebudowa ustępu

1 000

14.

wymiana pieców, 1-2 szt.

1 800

15.

wymiana okien, 2-3 mieszkania

6 000 zł*)

16.

rezerwa na wydatki nie przewidywane

2 000

SUMA

30 000

*) Podany ogólny koszt wymiany okien nie uwzględnia ewentualnego pomniejszenia o udział lokatorów.

§ 13. Plan remontów i modernizacji budynków komunalnych na lata 2015-2018.

L.p.

Wyszczególnienie robót

Orientacyjny zakres rzeczowy

2015

2016

2017

2018

1

Remonty dachów wraz z kominami i ewentualnym usunięciem płyt azbestowo-cementowych

1 bud.

1 bud.

1 bud.

1 bud.

2

Remonty kominów, 10-20 szt.

2-5 szt.

2-5 szt.

2-5 szt.

2-5 szt.

3

Remonty elewacji

1 bud.

1 bud.

1 bud.

1 bud.

4

Remonty klatek schodowych

1 bud.

1 bud.

1 bud.

1 bud.

5

Wymiana okien

8-12 szt.

8-12 szt.

8-12 szt.

8-12 szt.

6

Wymiana pieców

1-2 szt.

1-2 szt.

1-2 szt.

1-2 szt.

7

Inne - z zestawienia w §10

różne

różne

różne

różne

Szacunkowy poziom kosztów

90 000

90 000

90 000

90 000

§ 14. Oprócz wyżej wymienionych robót w zakresie budynków komunalnych Miasto przekazuje środki finansowe na remonty i konserwacje w ramach zaliczek na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi zarządzanymi przez wspólnoty, w których znajdują się lokale komunalne, na podstawie przepisów o własności lokali.

Zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu

§ 15. Przy ustalaniu wysokości czynszów dąży się do stanu, w którym dla każdego lokalu przychody z czynszu zapewniają pokrycie wszelkich wydatków związanych z jego utrzymaniem, jak również zwrot kapitału na jego budowę i modernizację oraz zysk zgodnie z przepisami o ochronie praw lokatorów.

§ 16. Stawki czynszu różnicuje się między lokalami różnego rodzaju uwzględniając czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali zgodnie z przepisami o ochronie praw lokatorów, przy czym w przypadku, gdy najwyższa stawka czynszu nie przekracza w skali roku 3% wartości odtworzeniowej zróżnicowania dokonuje się w granicach określonych w poniższej tabeli.

Tabela dopuszczalnych zależności między stawkami czynszu

(w odniesieniu do pierwszej pozycji zawartej w tabeli)

L.p.

Rodzaj czynnika wpływającego na wartość użytkową lokali

Zależności między stawkami czynszu

w mieszkaniach
na 4. kondygnacji oraz w budynkach zbudowanych
przed 1945r.

w mieszkaniach w budynkach zbudowanych po 1945r.

położonych
na 2. lub 3. kondygnacji

położonych
na 1. lub 5. kondygnacji

a

b

c

d

e

Budynki niewymagające termomodernizacji, położone w zabudowie zwartej*)

1

Mieszkania w pełni wyposażone

1

od 1 do 1,1

od 0, 9 do 1

2

Mieszkania jw. lecz bez c.c.w.

od 0,8 do 1

od 0,8do 1

od 0,8 do 1

Budynki wymagające termomodernizacji, położone w zabudowie zwartej*)

3

Mieszkania w pełni wyposażone

od 0,7 do 0,9

od 0,7 do 0,9

od 0,7 do 0,9

4

Mieszkania jw. lecz bez c.c.w.

od 0,6 do 0, 9

od 0,6 do 0,9

od 0,5 do 0,9

Budynki położone w zabudowie zwartej lub wolno stojącej

5

Mieszkania z łazienką i ubikacją, lecz bez c.c.w. i c.o.

od 0,5 do 0,7

-

-

6

Mieszkania bez łazienki lub ubikacji oraz bez c.c.w. i c.o.

od 0,4 do 0,7

-

-

7

Mieszkania bez c.c.w., c.o.
i kanalizacji

od 0,2 do 0,5

-

-

8

Mieszkania bez wody, c.o.
i kanalizacji

od 0,2 do 0,5

-

-

Lokale bez względu na położenie, wyposażenie i stan techniczny

9

Lokale socjalne

do 50% stawki odpowiadającej poz.8

Oznaczenia:
c.o. - centralne ogrzewanie
c.c.w. - centralna ciepła woda

§ 17. Żadna stawka czynszu nie może przekraczać w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokali bez uzasadnienia zgodnego z przepisami o ochronie praw lokatorów.

§ 18. Przy każdej wprowadzanej zmianie czynszów najwyższa z nowo wprowadzanych stawek nie może przekraczać dwukrotności najwyższej ze stawek dotychczasowych.

§ 19. Stawki czynszu ustala Burmistrz Miasta Sejny z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym programie.

§ 20. W przypadku, gdy dla konkretnego lokalu mieszkalnego czynsz naliczony według obowiązujących stawek przekracza w skali roku 3% wartości odtworzeniowej Burmistrz ma prawo dla tego lokalu obniżyć czynsz, uwzględniając zasady zawarte w ustawie i w niniejszym programie.

§ 21. Obniżki czynszu udziela Burmistrz na wniosek najemcy.

§ 22. Wielkość obniżki w stosunku do czynszu naliczonego dla tego lokalu według obowiązujących stawek wyznacza się zgodnie z poniższą tabelą obniżek, przy czym czynsz po obniżce nie powinien być mniejszy niż czynsz za podobny lokal socjalny.

§ 23. Tabela maksymalnych obniżek czynszu

Dochód

Skala obniżki

Gospodarstwo jednoosobowe

od 90% do 150% najniższej emerytury

do 20%

poniżej 90% najniższej emerytury

do 40%

Gospodarstwo wieloosobowe

od 60% do 100% najniższej emerytury

do 20%

poniżej 60% najniższej emerytury

do 40%

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami oraz przewidywane zmiany

§ 24. Budynkami komunalnymi (19 budynków) oraz wszystkimi lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu miasta zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sejnach, ul. 1 Maja 15.

§ 25. Ponadto spółka, o której mowa w poprzednim paragrafie zarządza budynkami, w których ilość lokali nie przekrazca liczby 7 (4 budynki).

§ 26. Częścią wspólną budynków, w których ilość lokali przekracza liczbę 7 zarządzają poszczególne wspólnoty mieszkaniowe (12 budynków).

§ 27. Nie planuje się zmian w sposobie zarządzania zasobem mieszkaniowym miasta w okresie objętym niniejszym programem.

Źródła finansowania

§ 28. Gospodarka mieszkaniowa, w tym remonty i konserwacje, będzie finansowana w przeważającej części z budżetu Miasta Sejny. Budżet ten jest zasilany czynszami najmu lokali. Poziom czynszów powinien odpowiadać wydatkom na gospodarkę mieszkaniową.

§ 29. Zakłada się, że modernizacje i remonty mogą być dofinansowane środkami spoza budżetu miasta, w tym dotacjami i pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W celu wykonania niezbędnych zadań mogą być wykorzystywane także kredyty.

§ 30. Zakłada się dofinasowanie wymiany stolarki okiennej przez najemców poszczególnych lokali w wysokości do 50% kosztów wymiany. Burmistrz Miasta Sejny zarządzeniem określi kwotowy limit dofinansowania w zależności od rynkowych cen stolarki i możliwości budżetu. Jednocześnie Burmistrz może ustalić szczegółowe warunki techniczne prac objętych dofinansowaniem oraz warunki organizacyjne.

Wysokość i struktura wydatków

§ 31. Prognozę wysokości wydatków na gospodarkę mieszkaniową w kolejnych latach i ich strukturę zamieszcza się w poniższej tabeli.

L.p.

Rodzaj wydatku

2014

2015

1016

2017

2018

1

Koszty bieżącej eksploatacji

60 000

61 000

62 000

63 000

64 000

2

Koszty remontów i modernizacji

30 000

90 000

90 000

90 000

90 000

3

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

132 000

134 000

136 000

138 000

140 000

4

Wydatki inwestycyjne

0

0

0

0

0

Suma

222 000

285 000

288 000

291 000

294 000

Opis innych działań

§ 32. Nie planuje się zamian mieszkań związanych z remontami lokali czy budynków.

§ 33. Zawarte w niniejszym programie szczegółowe dane dotyczące okresów przyszłych należy traktować jako prognozy, które podlegają korekcie w zależności od bieżących możliwosci materialnych Miasta i okoliczności obiektywnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe