Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/184/14 Rady Miasta Sejny

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) oraz w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane dalej "wydatkami na świadczenia", przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującą, bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w § 1.

2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej, bądź dochodu na osobę w rodzinie (przy dochodzie nie przekraczającym 200 %) - zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli, z zastrzeżeniem ust. 3:

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

powyżej 100 do 150

40

powyżej 150 do 170

80

powyżej 170

100

3. Wydatki na posiłki, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności podlegają zwrotowi w całości w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w przypadku osób zamieszkujących z rodziną zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższych tabelach:

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących:

Dochód osoby w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150

100

2) w przypadku osób zamieszkujących z rodziną:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100%

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150

100

§ 3. 1. Zwrot wydatków rozpoczyna się nie wcześniej niż po miesiącu od daty uprawomocnienia się decyzji bądź zajścia okoliczności uzasadniających obowiązek zwrotu.

2. W przypadku posiłków zwrot wydatków następuje od trzeciego dnia miesiąca na który przyznano posiłek.

§ 4. W przypadkach szczególnych, określonych w art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub części.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/40/07 Rady Miasta Sejny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 1630).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe