Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/487/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) Rada Miejska w Suwałkach uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2014 -2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/487/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

MIEJSKI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEDOŻYWIENIA W MIEŚCIE SUWAŁKI NA LATA 2014 - 2020

§ 1. Podstawa prawna programu:

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

3) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006 - 2015

§ 2. Celem programu jest ograniczanie skutków niedożywienia osób o najniższych dochodach, a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Miasta Suwałki.

§ 3. Adresaci programu:

1) dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chorzy i niepełnosprawni.

§ 4. 1. Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, przy czym:

1) gorący posiłek dzieciom i uczniom realizującym obowiązek szkolny lub uczęszczającym do żłobków/przedszkoli, organizują dyrektorzy placówek oświatowych/żłobka, współpracując w tym zakresie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach, zwanym dalej Ośrodkiem,

2) osobom dorosłym lub uczniom, którym szkoły nie zapewniają żywienia, gorący posiłek wydawany jest w wyznaczonych punktach na terenie Suwałk w zależności od realizatora zadania,

3) osobom starszym lub niepełnosprawnym gorący posiłek może zostać dowieziony na terenie Suwałk do miejsca zamieszkania lub ośrodka wsparcia, które realizują programy wspierająco - aktywizujące, jeżeli dany ośrodek wsparcia nie zabezpiecza go we własnym zakresie.

2. Pomoc rzeczowa w formie talonów na zakup produktów żywnościowych może nastąpić na podstawie art. 11 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Zasiłek celowy w formie pomocy finansowej na zakup produktów żywnościowych może być przyznany na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności:

1) w okresie wakacyjnym uczniom realizującym obowiązek szkolny,

2) dzieciom do 7 roku życia,

3) osobom długotrwale chorym, które udokumentują zaświadczeniem lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty potwierdzającym długotrwałą chorobę, ze wskazaniem do stosowania diety (ważność zaświadczenia określa się na okres 6 miesięcy od daty jego wydania),

4) osobom niepełnosprawnym z kodem: 07 - S, 08 - T, 09 - M, 11-I, 12 - C - ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołącza się do pierwszego wniosku).

4. Decyzję administracyjną przyznającą zasiłek celowy wydaje się maksymalnie na okres 3 miesięcy.

5. Jeżeli okres na jaki przyznano zasiłek celowy wynosi ponad 1 miesiąc, kwotę świadczenia w wysokości proporcjonalnej dolicza się do dochodu osób i rodzin ubiegających się o inne świadczenia z pomocy społecznej.

§ 5. 1. Pomoc przyznawana jest na podstawie pisemnego wniosku osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, złożonego w Ośrodku, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające dochody rodziny (sposób ustalania i dokumentowania dochodu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej),

2) w przypadku dzieci uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych zaświadczenie dyrektora szkoły lub oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego o kontynuacji nauki,

3) w przypadku świadczeń pieniężnych odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 lub 4.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie o tym Ośrodek.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

4. Ośrodek dokonuje zwrotu środków finansowych za udzieloną pomoc na podstawie listy uczniów i spożytych posiłków za dany okres rozliczeniowy.

5. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 2, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów objętych dożywianiem na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Ośrodka w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

6. Decyzję administracyjną przyznającą pomoc w formie gorącego posiłku dzieciom i uczniom w placówkach oświatowych przyznaje się na okres roku szkolnego.

7. Decyzję administracyjną przyznającą pomoc w formie gorącego posiłku lub pomocy rzeczowej innym osobom wydaje się maksymalnie na okres 6 miesięcy.

§ 6. Pomoc osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z art. 8 ustawy o pomocy społecznej przysługuje nieodpłatnie.

§ 7. Osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, pomoc przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w Suwałkach.

§ 8. Źródła finansowania:

1) budżet samorządowy,

2) budżet państwa.

§ 9. Informacja z realizacji programu będzie zamieszczana w sprawozdaniu rocznym Ośrodka.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe