Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/176/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, zm. poz. 509) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P.,poz.1024) .uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady zwrotu wydatków na usługi, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane "wydatkami na świadczenia", przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego , określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującą, bądź dochodu na osobę w rodzinie - zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli, z zastrzeżeniem ust.2:

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

powyżej 100 do 150

40

powyżej 150 do 170

80

powyżej 170

100

2. Wydatki na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w przypadku osób zamieszkujących z rodzina zgodnie z następującymi tabelami:

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących:

Dochód osoby w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150

100

2) w przypadku osób zamieszkujących z rodziną:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150

100

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe