Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/317/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w Gminie Mońki dla potrzeb udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014 - 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Osłonowy dla potrzeb udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 2. Realizację programu ustala się na lata 2014 - 2020.

§ 3. Adresatami programu są:

1) dzieci do 7 roku życia;

2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3) uczniowie i dzieci z gminy Mońki, które wyrażają chęć zjedzenia posiłku, w przypadkach w których istnieje potrzeba udzielenia pomocy w formie posiłku i o których odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach;

4) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności samotne, chore, w podeszłym wieku i niepełnosprawne;

5) osoby niepełnosprawne będące uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mońkach.

§ 4. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci, uczniów i osób chorych i niepełnosprawnych w gminie Mońki z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i dzieci z terenów objętych wysokim bezrobociem i z terenów wiejskich oraz osób niepełnosprawnych.

§ 5. Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku uczniów i dzieci wymienionych w § 3 pkt 3.

§ 6. Liczba dzieci i uczniów wymienionych w § 3 pkt 3, którym udzielono pomocy nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

§ 7. Środki na zakup posiłku, o którym mowa w § 3 są przekazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach na rachunek bankowy podmiotu, który przygotowuje, dostarcza lub wydaje posiłki po wystawieniu faktury lub rachunku oraz imiennego wykazu uczniów lub dzieci lub osób niepełnosprawnych będących uczestnikami ŚDS, którym przyznano pomoc oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej


Ryszard Rogalski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe