| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/210/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 35 950 894 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 30 671 467 zł,

- majątkowe w wysokości 5 279 427 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 36 301 644 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27 709 623 zł,

- majątkowe w wysokości 8 592 021 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową w wysokości - 70 232 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 550 377 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 104 474 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 455 224 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 220 907 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 870 157 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu - 455 224 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 144 776 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 32 740 zł i wydatki w kwocie 32 740 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 272 447 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 590 370 zł; wydatki - 590 370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu - 455 224 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 144 776 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/210/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/210/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/210/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

Kredyty,
pożyczki, obligacje

środki pochodzące
z innych źródeł1

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Ogrodnikach

174 100

5 696

5 696

A.
B.
C.

2

600

60016

6050

Utwardzenie drogi w Złotorii

19 266

19 266

19 266

A.
B.
C.

3

600

60016

6050

Parking miejski przy ul. Dominikańskiej

45 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

4

700


70005

6050

Wykup gruntów

190 000

190 000

190 000

A.
B.
C.

5

700


70095

6050

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach

13 957

6 795

6 795

A.
B.
C.

6

750

75095

6057 6059

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego

364 013

364 013

54 602

A.
B.
C.

309 411

7

754

75412

6050

Garaż OSP w Pańkach - dokumentacja

4 800

4 800

4 800

A.
B.
C.

8

754

75412

6050

Modernizacja świetlicy w Klepaczach

19 485

19 485

19 485

A.
B.
C.

9

754

75412

6060

Zakup wyposażenia do OSP

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

10

801


80195

6060

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy

115 450

115 450

115 450

A.
B.
C.

11

900


90001

6050

Kanalizacja w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczy

900 000

900 000

444 776

455 224

A.
B.
C.

12

900


90002

6060

Zakup wyposażenia

10 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

13

900

90005

6057 6059

Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz

6 946 836

6 833 214

2 530 079

A.
B.
C.

4 303 135

14

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego

31 864

31 864

31 864

A.
B.
C.

15

921


92114

6050

Ogrodzenie placu zabaw w Kościukach

6 150

6 150

6 150

A.
B.
C.

16

921


92114

6050

Wiata w Dzikich

9 473

9 473

9 473

A.
B.
C.

17

921


92114

6050

Ogrodzenie działki w Czaplinie

6 794

6 794

6 794

A.
B.
C.

18

921


92114

6060

Plac zabaw w Żółtkach

4 000

4 000

4 000

A.
B.
C.

19

926

92601

6050

Boisko w Łyskach

5 672

5 672

5 672

A.
B.
C.

20

926

92601

6050

Boisko w Porosłach

14 349

14 349

14 349

A.
B.
C.

Ogółem

8 886 209

8 582 021

3 514 251

455 224

-

4 612 546

x

1Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/210/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/210/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 220 907

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

-

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

-

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

-

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

-

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

-

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

600 000

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

1 620 907

Rozchody ogółem:

1 870 157

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 463 283

2.

Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 992

-

3.

Spłaty pożyczek

§ 992

14 400

4.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- spłata pożyczki z WFOŚiGW - 288 000
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 104 474

§ 963

392 474

5.

Udzielone pożyczki

§ 991

-

6.

Lokaty

§ 994

-

7.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

-

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/210/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Środki do dyspozycji sołectw w 2014 r.

Lp.

Sołectwo

Kwota zł

Babino

5 616

Barszczewo

13 030

Czaplino

6 794

Dzikie

9 473

Gajowniki

6 595

Izbiszcze

6 693

Jeroniki

5 916

Klepacze

19 985

Konowały

6 795

Kolonia Porosły

9 153

Kolonia Rogowo

4 976

Kolonia Złotoria

4 757

Kościuki

6 150

Krupniki

16 448

Kruszewo

6 930

Łyski

11 472

Majątek Rogowo

5 056

Mińce

6 575

Ogrodniki

5 696

Oliszki

8 993

Pańki

10 952

Porosły

14 349

Rogowo

8 494

Rogówek

5 836

Ruszczany

6 935

Sienkiewicze

7 255

Śliwno

6 955

Zaczerlany

6 755

Złotoria

19 266

Złotoria Podlesie

5 816

Żółtki

12 731

Suma

272 447


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/210/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.

L.p.

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedm.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmi.

Przedm.

1.

Powiat Białostocki

10 000

Usługi opiekuńcze

30 000

2

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy

749 950

Obiekty zabytkowe

5 000

3

Miasto Białystok

4 500

4

6

6

7

Suma

799 450

764 450

35 000


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/210/2013
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2014 r.Lp

Wyszczególnienie

Środki obrotowe na początek roku

Dochody

Wydatki

Środki obrotowe na koniec roku

§ dochodowy

Kwota

§ wydatkowy

Kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)

0,00

-

56 100

56 100

0,00

-

§ 0690

600

§ 4110

403

-

-

§ 0750

29 000

§ 4120

57

-

-

§ 0920

600

§ 4170

6 086

-

-

§ 0960

2 000

§ 4210

23 854

-

-

§ 0970

23 900

§ 4240

6 500

-

§ 4260

5 500

-

§ 4270

500

-

§ 4300

13 200

-

2

Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)

0,00

248 500

248 500

§ 0690

241 000

§ 4210

85 500

-

§ 0750

4 000

§ 4240

10 000

-

§ 0920

500

§ 4260

50 000

-

§ 0970

3 000

§ 4270

50 000

-

§ 4300

47 000

-

§ 4350

1 000

-

§ 4370

1 000

-

§ 4410

1 000

-

§ 4430

2 000

-

§ 4700

1 000

-

3

Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)

0,00

-

34 770

-

34 770

0,00

-

§ 0690

70

§ 4210

15 000

-

-

§ 0750

29 500

§ 4240

5 000

-

-

§ 0920

200

§ 4260

5 000

-

-

§ 0960

5 000

§ 4300

4 770

-

§ 6050

5 000

-

4

Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)

0,00

-

251 000

-

251 000

0,00

-

§ 0830

250 000

§ 4210

1 000

-

-

§ 0920

1 000

§ 4220

250 000

-

OGÓŁEM

0,00

-

590 370

-

590 370

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »