Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/150/13 Rady Gminy Janów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 , 645 i 1318) , oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12 211 915 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 11 811 915 zł,

2) majątkowe w wysokości 400 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 11 679 055 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 10 822 353 zł,

2) majątkowe w wysokości 856 702 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 532 860 zł przeznacza sie na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 77 000 zł,

2) celową w wysokości - 23 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 532 860 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 39 900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł i wydatki w kwocie 8 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 375 000 zł; wydatki -375 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Objaśnienia do budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

720

72095

Urząd Marszałkowski

156 702

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

206 339

921

92116

Biblioteka w Janowie

93 661

Razem

300 000

156 702

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Razem

300 000

0

156 702

WYJAŚNIENIE

1. Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego -dotacja na współudział w zadaniu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"- 156 702 zł

2. Dotacja podmiotowa dla Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie i Biblioteki -na bieżącą działalność - 300 000 zł.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/150/13
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

W budżecie gminy na 2014 rok nie zaplanowano dochodów ani wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie te realizowane jest przez Związek Gmin Kumiałka- Biebrza, którego gmina Janów jest członkiem.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe