Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Sokólskiego

z dnia 3 lutego 2014r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Sokółce

Tekst pierwotny

Na podstawie § 9 ust. 1 i § 10, ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) oraz art. 44 b i 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., 127, poz. 721, z późn. zm.), ponownie ogłasza się możliwość zgłaszania przez uprawnione podmioty po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej na terenie powiatu sokólskiego, celem uzupełnienia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia mogą składać organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Sokólskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) nazwę i adres zgłaszającego,

b) imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata,

c) pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji, organu zgłaszającego kandydata.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Sokólski


Franciszek Budrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe