Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/435/14 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013., poz. 594, poz. 645, poz.1318), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013, poz. 1024) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki na pomoc w formie dożywiania podlegają zwrotowi w zależności od dochodu w rodzinie, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w ustawie, wyrażony%

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi w %

151 - 170

20

171 - 190

50

191 -210

90

§ 3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na dożywianie w części lub całości stanowiłoby dla osoby nadmierne obciążenie lub też niweczyło skutki udzielonej pomocy, Dyrektor na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może zwolnić od zwrotu udzielonego świadczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Witold Mojkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe