| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/247/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Rajgród w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509), uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Rajgród w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/247/14
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Rajgród w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

I. Podstawa prawna Programu.

Program "Pomoc Gminy Rajgród w zakresie dożywiania" jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ww. ustawy.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Rajgrodzie w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Rajgród.

II. Cel Programu.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej czy też losowej. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu.

W roku 2013 wsparciem w zakresie dożywiania. objęto 380 rodzin (812 osób) W ramach dożywiania w roku 2013 - w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego - objęto wsparciem 25 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki w budżecie rodzin na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec powyższego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

IV. Podmioty realizujące Program.

Realizatorem i koordynatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie jako jednostka budżetowa gminy we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Gimnazjum w Rajgrodzie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne, jak również z podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola (w tym punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego) publicze i niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Rajgród.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu.

W ramach Programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i młodzieży, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

VI. Finansowanie Programu.

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

VII. Monitoring Programu.

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »