| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/248/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) oraz w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, zwane dalej "wydatkami na świadczenia", przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 2.

1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części lub w całości w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej, bądź dochodu na osobę w rodzinie - zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli, z zastrzeżeniem ust. 2:

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

powyżej 100 do 150

40

powyżej 150 do 170

80

powyżej 170

100

2. Wydatki na posiłek albo świadczenia rzeczowe w formie produktów żywnościowych podlegają zwrotowi w całości w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w przypadku osób zamieszkujących z rodziną zgodnie z wskaźnikami określonymi w poniższych tabelach:

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących:

Dochód osoby w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150

100

2) w przypadku osób zamieszkujących z rodziną:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100%

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150

100

§ 3.

1. Zwrot wydatków rozpoczyna się nie wcześniej niż po miesiącu od daty uprawomocnienia się decyzji bądź zajścia okoliczności uzasadniających obowiązek zwrotu.

2. W przypadku posiłków zwrot wydatków następuje od trzeciego dnia miesiąca na który przyznano posiłek.

§ 4.

W przypadkach szczególnych, określonych w art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajgrodzie może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub części.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XIX/120/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2074).

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »