Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/169/14 Rady Gminy Płaska

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub całości zgodnie z następującymi zasadami:

Procentowy dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm. )

Wysokość zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w procentach

Powyżej 150% do 200%

10%

Powyżej 200% do 250%

50%

Powyżej 250%

100%

§ 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie lub niweczyło skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 4. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2 następuje w terminie 30 dnia po upływie każdego miesiąca, w którym osoba korzystała z pomocy w zakresie dożywiania, poprzez jednorazową wpłatę należności lub ratalnie.

§ 5. Traci moc Uchwała NR XV/92/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznana pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2118).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe