Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 187/XXXI/14 Rady Gminy Grajewo

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318) i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz.1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady zwrotu na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, zwane "wydatkami na świadczenia", przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie przekracza 200 % dochodu, o którym mowa w § 1.

2. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej, bądź dochodu na osobę w rodzinie (przy dochodzie nie przekraczającym 200 %) - zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli, z zastrzeżeniem ust.3.

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie
w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona
w %

powyżej 100 do 150

40

powyżej 150 do 170

60

powyżej 170 do 200

80

powyżej 200

100

3. Wydatki na posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych podlegają zwrotowi w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w przypadku osób zamieszkujących z rodziną zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądż dochód na osobę w rodzinie
w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona
w %

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150 do 170

60

powyżej 170 do 200

80

powyżej 200

100

§ 3. Traci moc uchwała Nr 102/XXII/04 Rady Gminy Grajewo z dnia 07 lipca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 109, poz.1600 i z 2006 r. Nr 182, poz.1704).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe