Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 194/XXXI/14 Rady Gminy Grajewo

z dnia 31 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Straży Gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Straży Gminnej Gminy Grajewo stanowiącym załącznik do uchwały Nr 50/X/07 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 222, poz. 2272) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

prowadzenie ewidencji wymaganych ustawą i składanie informacji o danych zawartych w tych ewidencjach właściwym organom;";

2) skreśla się § 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe