Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/207/13 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 97.233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 136.714 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 39.481 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem16.741.712 zł,w tym:

- bieżące w kwocie 9.077.078 zł

- majątkowe w kwocie 7.664.634 zł

2) plan wydatków ogółem20.031.592 zł,w tym:

- bieżące w kwocie 9.067.244 zł

- majątkowe w kwocie 10.964.348 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie3.289.880 złzostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 811.800 zł,

2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.259.718 zł,

3) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.218.362 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 179.982 zł nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.469.862 zł, oraz łaczną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 179.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 152.767 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 152.767 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Ustala się wydatki związane z wspieraniem rodziny w kwocie 22.730 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załacznikiem nr 4.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

1) załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r." z Uchwały Nr XXXIII/205/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

2) załącznik nr 5 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Kozłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/207/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2013 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 649 026,00

- 97 233,00

2 551 793,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

303 511,00

- 97 233,00

206 278,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

250 000,00

- 97 233,00

152 767,00

Razem:

15 167 565,00

- 97 233,00

15 070 332,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 671 380,00

0,00

1 671 380,00

OGÓŁEM

16 838 945,00

-97 233,00

16 741 712,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 9.077.078,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 303.883,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7.664.634,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 52.537,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 259.855,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/207/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2013 ROK

Rodzaj:

Poroz. z JST

Razem:

37 294,00

0,00

37 294,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 164 410,00

346,00

1 164 756,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 071 336,00

346,00

1 071 682,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17 230,00

346,00

17 576,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8 000,00

0,00

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

3 284,00

5 284,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

- 3 284,00

2 716,00

801

Oświata i wychowanie

4 212 587,00

109,00

4 212 696,00

80101

Szkoły podstawowe

1 404 448,00

2 000,00

1 406 448,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 228,00

2 000,00

15 228,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

268 495,00

1 000,00

269 495,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 132,00

1 000,00

19 132,00

80104

Przedszkola

271 255,00

0,00

271 255,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

116 547,00

- 3 325,00

113 222,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 115,00

- 119,00

3 996,00

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 231,00

- 2 899,00

3 332,00

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

219,00

- 101,00

118,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 927,00

- 4 057,00

19 870,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

844,00

- 143,00

701,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

2 821,00

10 281,00

13 102,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

13 264,00

363,00

13 627,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 241,00

1,00

1 242,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

44,00

- 1,00

43,00

4437

Różne opłaty i składki

798,00

- 1,00

797,00

4439

Różne opłaty i składki

28,00

1,00

29,00

80110

Gimnazja

1 957 225,00

2 500,00

1 959 725,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 600,00

- 2 000,00

2 600,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

46 021,00

- 4 488,00

41 533,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

8 121,00

- 792,00

7 329,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 028,00

4 500,00

16 528,00

4307

Zakup usług pozostałych

42 898,00

4 488,00

47 386,00

4309

Zakup usług pozostałych

7 571,00

792,00

8 363,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

268 877,00

109,00

268 986,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 459,00

109,00

1 568,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 792,00

- 5 500,00

10 292,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 000,00

- 5 500,00

8 500,00

851

Ochrona zdrowia

53 865,00

0,00

53 865,00

85153

Zwalczanie narkomanii

8 710,00

0,00

8 710,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

625,00

2 625,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 300,00

- 625,00

4 675,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

28 955,00

0,00

28 955,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 930,00

- 920,00

3 010,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

2 554,00

8 154,00

4300

Zakup usług pozostałych

7 825,00

- 634,00

7 191,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

3 100,00

- 1 000,00

2 100,00

852

Pomoc społeczna

514 821,00

0,00

514 821,00

85206

Wspieranie rodziny

22 730,00

0,00

22 730,00

4300

Zakup usług pozostałych

771,00

- 143,00

628,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

318,00

143,00

461,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

185 726,00

0,00

185 726,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 898,00

245,00

22 143,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 500,00

100,00

6 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 372,00

200,00

4 572,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 500,00

- 545,00

8 955,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

754 308,00

- 105 288,00

649 020,00

90002

Gospodarka odpadami

253 995,00

- 97 233,00

156 762,00

4300

Zakup usług pozostałych

201 489,00

- 97 233,00

104 256,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

75 000,00

- 7 600,00

67 400,00

4260

Zakup energii

65 000,00

- 7 600,00

57 400,00

90095

Pozostała działalność

405 596,00

- 455,00

405 141,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 807,00

- 1 304,00

29 503,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 824,00

703,00

2 527,00

4480

Podatek od nieruchomości

81 493,00

146,00

81 639,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

238 684,00

7 600,00

246 284,00

92116

Biblioteki

221 755,00

7 600,00

229 355,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

212 000,00

7 600,00

219 600,00

Razem:

18 420 151,00

- 97 233,00

18 322 918,00

Rodzaj:

Zlecone

Razem:

1 671 380,00

0,00

1 671 380,00

OGÓŁEM

20 128 825,00

-97 233,00

20 031 592,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 9.067.244,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.345.678,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.319.894,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.025.784,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 265.394,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.750.034,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 646.931,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 59.207,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10.964.348,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.964.348,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finnasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 510.830,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/207/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu

w 2013 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2013 r.

1

2

3

4

1.

Dochody

16 741 712

2.

Wydatki

20 031 592

3.

Wynik budżetu

-3 289 880

Przychody ogółem:

3 469 862

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

1 259 718

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

811 800

w tym:

§ 903

0

pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

3.

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

1 398 344

Rozchody ogółem:

179 982

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

179 982


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

D O T A C J E

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Dział

Rozdział

Paragraf

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Suwalski

600

60014

6300

0

2

Gmina Olecko

801

80104

2310

28 500

3

Miasto Suwałki

801

80106

2310

2 650

4

Miasto Suwałki

801

80195

2310

6 144

5

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

851

85154

2710

8 500

0

0

6

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie

921

92116

2480

0

219 600

0

Ogółem

45 794

219 600

0


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/207/13
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1) W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023, 75075 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80146 w związku z bieżącym funkjonowaniem Zespołu Szkół w Bakałarzewie;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz. 80113 w związku z bieżącymi wydatkami na dowożenie uczniów do szkół;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z bieżącą realizacją wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rodziale 85206 w związku z bieżącą realizacją wydatków na wspieranie rodziny;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z realizacją bieżących zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- zmniejszeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rodziale 92116 w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie;

3) W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą, deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 3.289.880 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe