Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/180/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.175.487 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.836.187 zł,

2. majątkowe w wysokości 1.339.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.986.833 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 13.571.595 zł,

2. majątkowe w wysokości 1.415.238 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 40.000 zł,

2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 188.654 zł przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 202.890 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 391.544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 515.110 zł, wynikającej z załącznika Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

3. Dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,

4. Dochody z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 420.000 zł i wydatki za usługi związane z realizacją gospodarki odpadami w kwocie 420.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 290.809,17 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

1. Jaświły - 21.469,32 zł,

2. Romejki - 9.093,87 zł,

3. Bobrówka - 14.294,34 zł,

4. Brzozowa - 16.129,80 zł,

5. Brzozowa Kolonia - 10.595,61 zł,

6. Bagno - 12.681,36 zł,

7. Starowola - 7.035,93 zł,

8. Rutkowskie Duże - 12.069,54 zł,

9. Rutkowskie Małe - 6.451,92 zł,

10. Szpakowo - 11.568.96 zł,

11. Mociesze - 12.903,84 zł,

12. Gurbicze - 6.730,02 zł,

13. Jadeszki - 7.898,04 zł,

14. Jaświłki - 6.757,83 zł,

15. Moniuszki - 8.982,63 zł,

16. Radzie - 8.315,19 zł,

17. Szaciły - 6.062,58 zł,

18. Dolistowo Stare - 16.602,57 zł,

19. Dolistowo Kolonia - 10.039,41 zł,

20. Dolistowo Nowe - 13.960,62 zł,

21. Mikicin - 19.467,00 zł,

22. Mikicin Kolonia - 10.373,13 zł,

23. Dzięciołowo - 12.264,21 zł,

24. Zabiele - 22.025,52 zł

25. Bobrówka - Piaski - 7.035,93 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 317.000zł, wydatki 317.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 515.110 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/180/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/180/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/180/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. (w złotych)

Nazwa zadania
inwestycyjnego i
jego lokalizacja

Rok
rozp.
zak.

Wartość kosztorys.
zadania

Dotychczas poniesione
wydatki do końca 2013r.

Środki
wynikające
z planu
na 2014 r.
ogółem

w tym

Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych

Środki
własne
budżetu

Środki z
funduszy
celowych
FOGR

Środki do pozyskania
z UE*

Inne źródła, kredyty i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych na terenie Gminy Jaświły
w ramach PROW na lata 2007-2013
Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i 6059


2013-
-2014


627.494


-


627.494


242.072


-


385.422


-

2. Przebudowa drogi Nr 1357B Bobrówka - Kamionka
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050


2014


409.027


-


409.027


102.257


-


-


102.2571)
204.5132)


-

3. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa
Dz. 750, rozdz. 75023 § 6059


2014


30.576


-


30.576


30.576


-


-


-


-

4. Utwardzenie placu i remont chodników w miejscowości Jaświłki w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 900, rozdz. 90004 § 6057 i 6059

2014

199.397

-

199.397

69.709

-

129.688

-

-

5. Zakup pługa do odśnie żania dróg gminnych
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6060

2014

6063

-

6063

6063

-

-

-

-

6. Budowa chodnika we wsi Bagno
Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050

2014

12681

12681

12681

-

-

-

-


RAZEM


1.285.238


-


1.285.238


463.358


-


515.110


306.770

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego porozumienia z dnia 26.09.2013 r.

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/180/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Budżet gminy na 2014 rok - zbiorczo


Wyszczególnienie


Kwota zł


Wyszczególnienie


Kwota zł


I. DOCHODY
W tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

II. PRZYCHODY, w tym:

- Wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych15.175.487

13.836.187
1.339.300

202.890

202.890
III. WYDATKI
W tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

IV. ROZCHODY, w tym:

1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.

2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu

3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok

4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych
w BS Mońki


14.986.833

13.571.595
1.415.238
391.544

32.760


50.000250.00058.784Razem I + II


15.378.377


RAZEM III + IV


15.378.377

I. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2014 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 188.654 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 - 2012.

II. Przychody w kwocie 202.890 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie łącznej 202.890 zł.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/180/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2014

D o t a c j e


Dla jednostek sektora finansów publicznych


Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

L.p.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach


-


370.000,00


-


-


-


-


-


-

2.

Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły


-


200.000,00


-


-


-


-


-


-

3.

Powiat Moniecki

130.000,00


-


-


-


-


-


-


R a z e m


130.000,00


570.000,00


-


-


-


-


-


-

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/180/13
Rady Gminy Jaświły
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plany finansowe dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok.

(w złotych)

L.p.

Dział-rozdział

Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego
rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków

Stan środków
obrotowych na
1.01.2014 r.

Dochody na 2014 r.

Wydatki na 2014 r.

Stan środków
obrotowych na
31.12.2014 r.

§

Kwota

§

Kwota

1

2

3

4

5

6

7


1.


801-80148

Zespół szkół w Jaświłach
- stołówki szkolne razem, w tym:

0,00

301 000,00

301 000,00

0,00

- wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku

0830

300 850,00

- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku

0920

150,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4210

20 000,00

- zakup środków żywności

4220

245 000,00

- zakup energii

4260

1 000,00

- zakup usług pozostałych

4300

15 000,00

- podatek VAT

4530

20 000,00

2.

801-80195

Zespół Szkół w Jaświłach
- pozostała działalność razem, w tym:

0,00

16 000,00

16 000,00

0,00

- wpływy z wynajmu lokali

0750

10 000,00

- wpływy z usług

0830

5 050,00

- wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku

0920

150,00

- wpływy z darowizn

0960

800,00

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia

4110

350,00

- składki na Fundusz Pracy

4120

50,00

- wynagrodzenia bezosobowe

4170

2 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4210

10 000,00

- zakup usług pozostałych

4300

1 600,00

- podatek VAT

4530

2 000,00

Ogółem 1+2

317 000,00

317 000,00

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe