Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV.155.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, 645, 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 113.730 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę - 701.763

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 340.731 zł

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 256.750 zł

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika p.n. Przychody i rozchody budżetu na 2013 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany do załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 10.626.046,66 zł

- z tego: bieżące 10.282.326,66 zł, majątkowe 343.720 zł

2) Plan wydatków ogółem - 10.412.098,66 zł

- z tego: bieżące 9.461.397,66 zł, majątkowe 950.701 zł

§ 10. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 213.948 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.155.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.155.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.155.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.155.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.155.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV.155.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe