Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 288/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 j.t. i poz.938) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr XXVI/131/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 30 777 472 w tym: dochody bieżące 26 549 582 zł, dochody majątkowe 4 227 890 i przychody w wysokości 214 267 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 866 739 w tym: wydatki bieżące 22 473 862 zł, wydatki majątkowe 7 392 877 zł i rozchody w wysokości 1 125 000

3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 910 733zł przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

§ 4. Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami w jednostkach budżetowych na realizację bieżących zadań tj:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 600zł (na opłatę przesyłek pocztowych)

2. Urzędzie Miasta na kwotę 4 500 zł (opłaty związane z promocją miasta i strażą miejską)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe