Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 1/14 Starosty Siemiatyckiego

z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z 2012 poz. 1544, poz. 1548, z 2013r. poz. 509, poz. 1650 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2014r w wysokości 2751,60 zł. /dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złoty 60/100 /.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


Mikołaj Mantur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe