Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/151/14 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 5 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/151/14
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 5 lutego 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

"Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Trzcianne w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Trzcianne.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i uczniów w Gminie Trzcianne z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i dzieci z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Adresatami programu są uczniowie albo dzieci z Gminy Trzcianne, które wyrażają chęć zjedzenia posiłku, w przypadku których istnieje potrzeba udzielenia pomocy w formie posiłku, i o których odpowiednio dyrektor szkoły, oddziału przedszkolnego lub przedszkola informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem.

Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt V.2 Załącznika do uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024), nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Środki na zakup posiłku, są przekazywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem na rachunek bankowy podmiotu, który przygotowuje, dostarcza lub wydaje posiłki po wystawieniu faktury lub rachunku oraz innego imiennego wykazu uczniów lub dzieci, którym przyznano pomoc oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalne i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe