Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/172/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 8.982 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 14.900 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

2) zwiększyć wydatki o kwotę 23.882 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.431.304 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.161.122 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 270.182 zł.

2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.971.092 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.624.883 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 346.209 zł.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.748.401 zł.

4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.460.212 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.460.212 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/172/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK - TABELA

Rodzaj:

Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

6 275,00

0,00

6 275,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

128 462,00

2 949,00

131 411,00

01095

Pozostała działalność

2 819,00

2 949,00

5 768,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 819,00

2 949,00

5 768,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

361 156,00

79,00

361 235,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

361 156,00

79,00

361 235,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

600,00

79,00

679,00

750

Administracja publiczna

5 577,00

2 300,00

7 877,00

75095

Pozostała działalność

1 530,00

2 300,00

3 830,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

1 530,00

2 300,00

3 830,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 847 605,00

654,00

3 848 259,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

885 183,00

2,00

885 185,00

0330

Podatek leśny

19 489,00

2,00

19 491,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 593 995,00

452,00

1 594 447,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

0330

Podatek leśny

50 978,00

400,00

51 378,00

0340

Podatek od środków transportowych

100 637,00

52,00

100 689,00

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

2 200,00

200,00

2 400,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 200,00

200,00

2 400,00

758

Różne rozliczenia

8 871 209,00

3 000,00

8 874 209,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

30 000,00

3 000,00

33 000,00

0920

Pozostałe odsetki

30 000,00

3 000,00

33 000,00

Razem:

15 667 646,00

8 982,00

15 676 628,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 748 401,00

0,00

2 748 401,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM DOCHODY:

18 422 322,00

+8 982,00

18 431 304,00

z tego:

- dochody bieżące, w tym:

18 154 440,00

+6 682,00

18 161 122,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 085 611,00

0,00

1 085 611,00

- dochody majątkowe, w tym:

267 882,00

+2 300,00

270 182,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

0,00

0,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

dochody ze sprzedaży majątku

267 882,00

+2 300,00

270 182,00

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

0,00

0,00

z dochodów ogółem na:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

92 926,00

0,00

92 926,00

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

243 540,00

0,00

243 540,00

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

2 748 401,00

0,00

2 748 401,00

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0,00

0,00

0,00

- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

6 275,00

0,00

6 275,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/172/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK - TABELA

Rodzaj:

Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

6 275,00

0,00

6 275,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

97 996,00

591,00

98 587,00

01030

Izby rolnicze

24 479,00

591,00

25 070,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

24 479,00

591,00

25 070,00

600

Transport i łączność

996 874,00

7 091,00

1 003 965,00

60016

Drogi publiczne gminne

985 874,00

7 091,00

992 965,00

4300

Zakup usług pozostałych

41 368,00

7 091,00

48 459,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

485 051,00

100,00

485 151,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

485 051,00

100,00

485 151,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4 680,00

100,00

4 780,00

750

Administracja publiczna

1 712 733,00

0,00

1 712 733,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 477 298,00

0,00

1 477 298,00

4300

Zakup usług pozostałych

151 911,00

3 000,00

154 911,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 300,00

- 1 000,00

2 300,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

8 000,00

- 1 700,00

6 300,00

4420

Podróże służbowe zagraniczne

800,00

- 800,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 200,00

500,00

8 700,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

367 461,00

0,00

367 461,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

355 774,00

0,00

355 774,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

38 311,00

- 1 000,00

37 311,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 569,00

4 000,00

46 569,00

4260

Zakup energii

18 374,00

- 1 000,00

17 374,00

4270

Zakup usług remontowych

18 140,00

- 2 000,00

16 140,00

801

Oświata i wychowanie

6 426 460,00

100,00

6 426 560,00

80101

Szkoły podstawowe

3 857 812,00

0,00

3 857 812,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 145 877,00

5 000,00

2 150 877,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

421 766,00

- 6 900,00

414 866,00

4260

Zakup energii

35 676,00

1 500,00

37 176,00

4300

Zakup usług pozostałych

58 957,00

400,00

59 357,00

80195

Pozostała działalność

72 156,00

100,00

72 256,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 810,00

100,00

3 910,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

529 474,00

1 100,00

530 574,00

90002

Gospodarka odpadami

288 464,00

0,00

288 464,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

500,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

249 596,00

- 500,00

249 096,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

112 214,00

1 100,00

113 314,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 100,00

1 100,00

Razem:

14 207 434,00

8 982,00

14 216 416,00


Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 748 401,00

0,00

2 748 401,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM WYDATKI:

16 962 110,00

-14 900,00
+23 882,00

16 971 092,00

z tego:

1. Wydatki bieżące, z tego:

16 615 901,00

-14 900,00
+23 882,00

16 624 883,00

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

11 259 344,00

-13 900,00
+23 882,00

11 269 326,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 095 321,00

-6 900,00
+5 000,00

6 093 421,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

5 164 023,00

-7 000,00
+18 882,00

5 175 905,00

b) dotacje na zadania bieżące

278 949,00

0,00

278 949,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 826 051,00

-1 000,00

3 825 051,00

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

1 045 386,00

0,00

1 045 386,00

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

f) obsługa długu

206 171,00

0,00

206 171,00

2. Wydatki majątkowe, z tego:

346 209,00

0,00

346 209,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

346 209,00

0,00

346 209,00

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

0,00

0,00

Z wydatków ogółem na:

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej

0,00

0,00

0,00

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

6 275,00

0,00

6 275,00

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

2 748 401,00

0,00

2 748 401,00

- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)

109 802,00

0,00

109 802,00

- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami

243 540,00

-500,00
+500,00

243 540,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/172/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo":

- dokonano zwiększenia dochodów w związku z wyższymi niż planowano wpływami za dzierżawę obwodów łowieckich.

2) Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa":

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu pozostałych dochodów.

3) Dział 750 - "Administracja publiczna":

- dokonano zwiększenia dochodów w związku ze sprzedażą zdemontowanych elementów pługu.

4) Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

- dokonano zwiększenia dochodów z podatków i opłat lokalnych
w związku z bieżącą analizą przypisów i odpisów.

5) Dział 758 - "Różne rozliczenia":

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe