Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/355/2013 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 430.717 zł,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 960.683 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 431.382 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.523.348 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 5, 6 do uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załacznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 36.127.523 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 31.460.848 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.666.675 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 40.886.937 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 28.684.498 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.202.439 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.759.414 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.896.030 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.863.384

§ 6. W § 6 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok - pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1) planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie 1.896.030 zł".

§ 7. W § 8 uchwały Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok - pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 1.896.030 zł".

§ 8. W uchwale Nr XXVII/235/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok - § 11 otrzymuje brzmienie: "§11. Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 550.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/355/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/355/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/355/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/355/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2013 i kolejnych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/355/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/355/2013
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2013 roku

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe