Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/276/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4i pkt 9 lit "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości -28 060 538 zł, z tego:

a) dochody bieżące 23 209 314

b) dochody majątkowe 4 851 224

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

(plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych określa się załącznikiem 1a)

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości -29 881 659 zł,

a) wydatki bieżące 20 429 382

b) wydatki majątkowe 9 452 277

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 56 500 zł

2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 63 500 zł.

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Złącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości1 821 121zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości 1 821 121 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości2 702 121zł oraz rozchodów budżetu wysokości881 000zł, zgodnie z Złącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4 233 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 520 000 i wydatki w kwocie 520 000 na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

5. Ustala się dochody w kwocie 150 000 i wydatki w kwocie 150 000 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1 977 000 zł, koszty - 2 171 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWO NA 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2014-2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określnych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/276/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe