Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 130/2013 Wójta Gminy Korycin

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. dochody - 13 529 227,57 zł.

1) bieżące - 10 891 227,57 zł

2) majątkowe - 2 638 000 zł.

2. wydatki - 15 027 635,57 zł.

1) bieżące - 10 662 431,57 zł

2) majątkowe - 3 365 204,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2013
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2013
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2013
Wójta Gminy Korycin
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zmianę klasyfikacji zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 418/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. o kwotę 2 060,00 zł - pierwotnie rozdział 85212 obecnie rozdział 85295;

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zmiany planu wydatków, poprzez zmianę klasyfikacji zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 418/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. o kwotę 2 060,00 zł - pierwotnie rozdział 85212 obecnie rozdział 85295;

WÓJT


Mirosław Lech

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe