Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 231/2014 Burmistrza Kleszczel

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.110.344 zł, z tego:

a) dochody bieżące 6.961.338 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.051.517 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- dochody na zadania zlecone 909.821 zł,

b) dochody majtkowe w wysokości 2.149.006 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 305.330 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.843.676 zł;

2) wydatki ogółem 9.390.344 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.961.089 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.051.268 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.169 zł,

- wydatki na zadania zlecone 909.821 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.429.255 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.429.255 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Irena Niegierewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 14 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 14 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zwiększenia dochodów i wydatków w Dz. 852 rozdz.. 85295 o kwotę 3.708 zł dokonano na podstawie pisma Nr FB-II.3111.2.1014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe